Παράταση στο Πόθεν Έσχες

Με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών ((Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ΕΤΙΑ5 και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών) παρατείνονται οι δηλώσεις Πόθεν Εσχες

Άρθρο μόνο
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων
Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου Ι και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 111.2022 έως και την 15110.2022 και ετήσιες του έτους 2022 (χρήση2021), υποβάλλονται μέχρι και την 15η.1.2023