Τροποποίηση του προγράμματος προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών

anergia

Τροποποιείται με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 6018 Τέυχος Β’ 28 Νοεμβρίου 2022 η υπ’ αρ. 78564/26-8-2022 ΚΥΑ «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών» (Β’ 4530), ως ακολούθως:


Α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 τρο- ποποιείται ως εξής:
«Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και γενικότερα σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.».
Β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4.1 του άρθρου 4 αντι- καθίσταται ως εξής:
«4.1. Πάροχοι
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρή- σεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και γενικότερα σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, εφεξής «πάροχοι» που δραστηριοποιούνται στις περιο- χές όλων των Περιφερειών της Χώρας».
Γ. Η υποπαρ. 1 της παρ. 4.2 του άρθρου 4 αντικαθί- σταται ως εξής:
«1. Οι ωφελούμενοι άνεργοι οφείλουν να:
α) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., όσο κατά την υπόδειξή τους, όσο και κατά την τοποθέτησή τους (υπογραφή συμφωνητικού) στην επιχείρηση/πάροχο,
β) έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους,
γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέ- λους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα δια- μονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη ερ- γασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
δ) Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, από το ΔΟΑΤΑΠ.
ε) Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν:
i. βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, από τον ΔΟΑ- ΤΑΠ στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου,
ii. βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προ- σόντων ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 54 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) και γενικότερα σύμφωνα με την κεί- μενη νομοθεσία.
στ) Οι ωφελούμενοι οφείλουν:
i. να τηρούν τους όρους υγείας και ασφάλειας εργασίας του εργοδότη,
ii. να τηρούν το ημερήσιο ωράριο της προεργασίας, όπως ορίζεται στο συμφωνητικό συνεργασίας,
iii. να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του εργοδότη,
iv. να συνεργάζονται αρμονικά με τα στελέχη του ερ- γοδότη.
Η ευθύνη ελέγχου των αναφερομένων στην υποπαρ. 1 ανήκει στους παρόχους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 78564/26-8-2022 (Β’ 4530) κοινή υπουργική απόφαση.