Σύσταση Ελληνικού Τμήματος Επιτροπής Παρακολούθησης INTERREG VI-A «Ελλάδα- Ιταλία 2021-2027»

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 6097 Τεύχος Β’ 30 Νοεμβρίου 2022 η απόφαση «Σύσταση του Ελληνικού Τμήματος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυ- νοριακής Συνεργασίας INTERREG VI-A «Ελλάδα- Ιταλία 2021-2027».

Άρθρο 1 Σύσταση του Ελληνικού Τμήματος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος
Με την παρούσα συστήνεται το Ελληνικό Τμήμα της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A «Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027», το οποίο, μαζί με τους εκπροσώπους των αρχών που ορίζονται από την ιταλική πλευρά, αποτελούν την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Η σύνθεση του ελληνικού τμήματος έχει ως εξής:

 1. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζονται: A. Με δικαίωμα ψήφου:
 • Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ τουΕΤΠΑ και ΤΣ
 • Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ
 • Ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Ηπείρου
 • Ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 • Ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 • Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
 • Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
 • Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
 • Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Β. Χωρίς δικαίωμα ψήφου:
α) Ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής
β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών:

 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – Εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

γ) Εκπρόσωποι των αρχών συντονισμού, πιστοποίησης και ελέγχου:

 • Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ)
 • Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 • Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου
 • Εκπρόσωπος του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης (ΑFCOS) της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων:

 • Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
 • Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (KEEE)
 • Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ)
 • Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.
 • Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυ- βερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας

ε) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα:

 • Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης
 • Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
 1. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης που εκπροσωπούν φορέα που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, ορίζονται από τον αντίστοιχο φορέα εγγρά- φως και το όνομά τους γνωστοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου.
 2. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπλη- ρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε πε- ρίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
 3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανι- σμών και περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επιπλέον στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορούν να προσκαλούνται ως σύμβουλοι μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
 4. Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών.

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A «Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027» και ασκεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1059 (INTERREG). Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:
α) Την πορεία προς την υλοποίηση του προγράμμα- τος και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων του προγράμματος Interreg,
β) όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος Interreg και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων,
γ) όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, τα στοιχεία της εκ των προτέρων αξιολόγησης που απαριθμούνται στην παρ. 3 του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και το έγγραφο στρατηγικής που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 59 του εν λόγω κανονισμού,
δ) την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή αξι- ολογήσεων, περιλήψεων αξιολογήσεων και την ενδεχό- μενη συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα,
ε) την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβολής,
στ) την πρόοδο στην υλοποίηση των πράξεων Interreg στρατηγικής σημασίας και, κατά περίπτωση, των μεγάλων έργων υποδομής και
ζ) την πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη διοικητικού ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων οργανισμών και των δικαιούχων, κατά περίπτωση.

 1. Πέρα από τα καθήκοντά της που αφορούν την επιλογή των πράξεων που απαριθμούνται στο άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1059 (INTERREG), η επιτροπή παρακολούθησης εγκρίνει:
  α) Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιού- νται για την επιλογή των πράξεων, συμπεριλαμβανομέ- νων τυχόν σχετικών αλλαγών, έπειτα από κοινοποίηση στην Επιτροπή, όταν ζητείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1059 (INTERREG), με την επιφύλαξη τα στοιχεία β), γ) και δ) της παρ. 3 του άρθρου 33 και δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060,
  β) το σχέδιο αξιολόγησης και κάθε τροποποίησή του,
  γ) κάθε πρόταση της διαχειριστικής αρχής για τροπο- ποίηση του προγράμματος Interreg, μεταξύ άλλων για μεταφορά σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1059 (INTERREG), και
  δ) την τελική έκθεση επιδόσεων.
  Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και εξετάζει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος
Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της κατά την πρώτη συνεδρίασή της.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συ- νεργασία» υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακο- λούθησης με κάθε ενέργεια που είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της, παρέ- χει έγκαιρα σε αυτήν τις πληροφορίες που είναι αναγκαί- ες για την εκτέλεση των καθηκόντων της και διασφαλίζει την εφαρμογή και την τήρηση των αποφάσεων και των συστάσεών της.
Η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Παρακο- λούθησης, κυρίως οργανώνοντας τις συσκέψεις, προ- ετοιμάζοντας τα απαραίτητα έγγραφα και τηρώντας τα πρακτικά.
Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος.