Υπουργική Απόφαση για τις διαδικασίες ελέγχου ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 6131 Tεύχος Β’ Αριθμ. 114274 (1) η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωάννη Τσακίρη με τίτλο «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσε- ων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερεια- κών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγ- χος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022 – Α’ 61).»

Σύμφωνα με την απόφαση ο έλεγχος, αφορά στη νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027, με σκοπό τη διασφάλιση της επιλεξιμότητας των δαπανών.

Ο έλεγχος αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον κατά περίπτωση εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και στην τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, απαγόρευσης των διακρίσεων, προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, διαφάνειας, ελεύθερης κυκλοφορίας και του ανταγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με τις λεπτομέρειες της Απόφασης