Πρόσκληση Πράσινου Ταμείου για δράσεις Περιβάλλοντος ΜΚΟ

Το Πράσινο Ταμείο εξέδωσε Πρόσκληση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» και καλεί:
Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και Συνεταιρισμοί εργαζομένων, που περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, την προστασία φυσικών οικοτόπων και ειδών ή/και τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Υποχρεωτική η σύμπραξη με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (Οργανισμός Τοπ. Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ.ά.).
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με εγγραφή και είσοδο στις ψηφιακές υπηρεσίες https://ptr.intelliflow.gr/login “Είσοδος στις Ψηφιακές Υπηρεσίες για ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, ΜΚΟ”.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με την πρόσκληση πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: Υποβολή Ερωτήματος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η Μαρτίου 2023.

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Και τα πρόσθετα αρχεία για τους υποψηφίους

Α4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΡΟΤΥΠΟ
Α5.2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ – ΠΡΟΤΥΠΟ
Γ2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΠΡΟΤΥΠΟ
Γ3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΤΥΠΟ
Δ1 ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΤΥΠΟ
Θα τα βρείτε εδώ
https://prasinotameio.gr/2022/12/02/προσκληση-υποβολησ-προτασεων-στο-πλα-4/