Νέο ΦΕΚ για την πρόσβαση ΑμεΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ.Φύλλου6213 Τεύχος Β η Αριμθ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561 “Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργικής απόφασης «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β’ 2621).

Με τις διατάξεις της παρούσας θεσπίζονται Τεχνικές Προδιαγραφές σε σχέση με τις ειδικές ρυθμίσεις, επεμ- βάσεις και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους (Κ.Χ.) των οικισμών που προορίζονται για την κίνηση, στάση και δραστηρι- ότητα πεζών όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.

  1. Οι ανωτέρω προδιαγραφές εφαρμόζονται σε κάθε μελέτη και έργο νέου Κ.Χ. και σε κάθε μελέτη και έργο ανακατασκευής και ανάπλασης Κ.Χ. καθώς και στις με- λέτες προσβασιμότητας για υπαίθριους Κ.Χ.
  2. Η παρούσα εφαρμόζεται από (α) τους μελετητές και κατασκευαστές έργων στο αστικό περιβάλλον, που αφορούν σε υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. και στην ζώνη εισόδου σε δημόσια κτίρια ή κτίρια που φιλοξενούν κοι- νόχρηστες ή/και κοινωφελείς χρήσεις, (β) από φορείς εκπόνησης και (γ) από τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδό- τησης και έγκρισης σχετικών μελετών και έργων.
  3. Οι διατάξεις της παρούσας λαμβάνονται επιπλέ- ον υπόψη στις μελέτες εφαρμογής – υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων από τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) των δήμων (Β’ 5553/2021).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ