Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023

Ενόψει της κατάρτισης των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης έτους 2023 από τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι ο έλεγχος των πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας πρέπει να διενεργηθεί βάσει των υποβληθέντων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) του ΥΠΕΣ, καθότι μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία των εγκεκριμένων ΟΠΔ θα περιέλθουν όπως προβλέπεται στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ως το αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων του υποτομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143).

Υπενθυμίζει επίσης ότι στο προαναφερθέν άρθρο προβλέπεται ότι η αρμόδια αρχή για την έγκριση του ΟΠΔ του ΟΤΑ, υποχρεούται για την αποστολή του στο Παρατηρητήριο σε ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να διευκολυνθούν στο έργο τους, στην 34574/05-07-2018 (Β’ 2942 και 3635) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών αναφορικά με τη διαδικασία της στοχοθεσίας, έχει προβλεφθεί ότι (α) κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο στατιστικός ανταποκριτής του ΟΤΑ αναρτά τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ και (β) η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ελέγχει την πληρότητα, την ορθότητα και τη συμφωνία των πινάκων που περιέχονται στις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων (δημοτικών, περιφερειακών ή διοικητικών συμβουλίων) με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον Κόμβο. Η παράλειψη οποιουδήποτε σημείου από τα προαναφερθέντα υπονομεύει την εγκυρότητα της διαδικασίας της ετήσιας δημοσιονομικής στοχοθεσίας και καθιστά κενό περιεχομένου τον έλεγχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, στον φάκελο «02. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΔ 2023 – ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, έχουν δημιουργηθεί τέσσερις (4) αναφορές για κάθε τύπο φορέα (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) με τις οποίες πραγματοποιούνται οι κάτωθι έλεγχοι:

  1. Έλεγχος ενσωμάτωσης ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας: Πριν τον έλεγχο του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας, ο αρμόδιος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκτελεί την αναφορά ενσωμάτωσης «01. OPD_Submitted». Εάν ο φορέας δεν περιλαμβάνεται στην αναφορά,
    σημαίνει ότι ο πίνακας στοχοθεσίας δεν έχει υποβληθεί στον Κόμβο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου του ΟΠΔ. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ζητηθεί από τον φορέα να προβεί στην ανάρτηση του αρχείου της στοχοθεσίας στον Κόμβο.
  2. Έλεγχος σφαλμάτων: Εφόσον από την αναφορά ενσωμάτωσης «01. OPD_Submitted» προκύπτει ότι ο φορέας έχει υποβάλει τον πίνακα στοχοθεσίας στον Κόμβο, ο αρμόδιος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκτελεί τις αναφορές σφαλμάτων «02. OPD_Control – ERROR» και «03.OPD.Total=12.Months – ERROR», στις οποίες περιλαμβάνονται οι φορείς που έχουν υποβάλει εμφανώς λανθασμένους πίνακες στοχοθεσίας στον Κόμβο. Στην περίπτωση που ο φορέας εμφανίζεται σε οποιαδήποτε από τις δύο (2) αναφορές, δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου του ΟΠΔ και πρέπει να ζητηθεί από τον φορέα ο επανέλεγχος του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας και η υποβολή του ορθού αρχείου της στοχοθεσίας στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Στην περίπτωση που το πρόβλημα οφείλεται στον εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο πίνακα, η υποβληθείσα προς έλεγχο απόφαση αναπέμπεται. Οι έλεγχοι που διενεργούνται με τις προαναφερόμενες αναφορές σφαλμάτων περιγράφονται στο παράρτημα Α.
  3. Αντιπαραβολή απόφασης και Κόμβου: Εφόσον από την αναφορά ενσωμάτωσης «01. OPD_Submitted» και τις αναφορές σφαλμάτων «02. OPD_Control – ERROR» και «03.OPD.Total=12.Months – ERROR», προκύπτει ότι ο φορέας έχει υποβάλει ορθό αρχείο στοχοθεσίας στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, τότε διενεργείται αντιπαραβολή του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας που περιλαμβάνεται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου με την αναφορά ΟΠΔ «04. Monthly_Targeting» του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, εστιάζοντας στα βασικά πεδία (ενδεικτική αναφορά γίνεται στο παράρτημα Α).

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η αποτυχία σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω ελέγχους καθιστά αδύνατη την επικύρωση του ΟΠΔ του φορέα και παρακαλεί για την πιστή τήρηση των ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ για το έτος 2023.