Ανακοίνωση για το Β Κύκλο κινητικότητας 2022

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1102/οικ.18804/2.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΝΨ246ΜΤΛ6-ΔΨ4) εγκυκλίου του Υπουργείου, η σχετική πλατφόρμα της κινητικότητας έχει επικαιροποιηθεί με τις διαθέσιμες θέσεις των φορέων, προς κάλυψη με μετάταξη ή απόσπαση στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου 2022 του ΕΣΚ, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας μετά και τη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου 2022. Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, μέσω της σχετικής εφαρμογής, έως και την 14η Δεκεμβρίου 2022.