Αυξάνεται η άδειας μητρότητας στους εννέα μήνες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 219 – 25/11/2022, ο Νόμος 4997/2022 όπου με το με το Άρθρο 43, τροποποιείται το άρθρο 142 του Ν. 3655/2008 και αυξάνεται η περίοδος της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από έξι (6) σε εννέα (9) μήνες για τις μητέρες ασφαλισμένες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), οι οποίες εργάζονται ως μισθωτές σε σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Επίσης με τον νόμο διευκρινίζονται όροι όπως «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» και «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια». Ουσιαστικά με την τροποποίηση χορήγησης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας στην εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο, ακόμη και πριν την τελεσιδικία της απόφασης υιοθεσίας, με τη φυσική ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Με τον ίδιο νόμο, η εργαζόμενη μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως 7 μήνες από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας στον πατέρα, αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με πλήρη ή μερική απασχόληση. Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις παροχές και τις συνέπειες ως προς την ασφαλιστική κάλυψη. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.