Διαδικασία καταβολής vouchers λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 6251 Τεύχος Β’ 12Δεκεμβρίου2022 η απόφαση Αριθμ. 116337 (1)
Αρθρο 1
Διαδικασία καταβολής αξιών τοποθέτησης (vouchers) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19 στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγ- γελματικής Ζωής, περιόδου 2021-2022».


Με την παρούσα ρυθμίζεται η χρηματοδότηση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την καταβολή της αξίας τοποθέτησης («voucher») στους φορείς των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.ΑΠ.Α.με.Α.) κατ’ εφαρμογή της παρ.7 του άρθρου 61 του ν.4921/2022, η οποία επεκτείνεται έως και τον Ιούλιο 2022.

Άρθρο 2 Προϋπολογισμός και διαδικασία χρηματοδότησης

 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ενέργειας για την κάλυψη της δαπάνης του άρθρου 1 ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων, πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ (2.563.581,00€) και η δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Ε.Φ. 1033-202-0000000 ΑΛΕ 2310889001. Καλύπτει τη χρονική περίοδο από τον μήνα Οκτώβριο 2021 έως και τον μήνα Ιούλιο 2022 για την κατηγορία ωφελουμένων ΚΔΑΠΑ με Α του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2021-2022», που δεν είχαν εμβο- λιαστεί ή δεν είχαν ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο κύκλο εμβολιασμού τους. Το 100% των διαθέσιμων πιστώσεων, θα μεταφερθούν από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας οικονομικού έτους 2022, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., σε μία δόση, εντός του 2022 και πάντως έως 31.12.2022.
 2. Η χρηματοδότηση διενεργείται προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) με πίστωση του ειδικού λογαριασμού για το πρόγραμμα αυτό, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2310889001 του Ειδικού Φορέα Ε.Φ. 1033-202-0000000.

Άρθρο 3 Υποχρεώσεις Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει:
α. Την παροχή των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων και της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό, μηχανογραφικές εφαρμογές κ.λπ.) για την υλοποίηση της καταβολής των αξιών τοποθέτησης και τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου της παρούσας.
β. Την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις του φορέα χρηματοδότησης και με τις παρατηρήσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμη- σης της Φτώχειας.
γ. Τη σύνταξη για την περίοδο εφαρμογής της παρούσας Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων και Πεπραγμένων, το οποίο θα υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κα- ταπολέμησης της Φτώχειας.
δ. Την ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας για τυχόν αδιάθετους πόρους από τη χρηματοδότησή της, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διαδικασίες επιστροφής τους προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 4
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 1. Ως Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 αριθμ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δε- δομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») ορίζεται για όλους τους δικαιούχους, ωφελούμενους καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, αιτούντες, νόμιμους εκπρόσωπους και φορείς του προγράμματος το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 2. Ως τρίτοι ορίζονται τα συναρμόδια υπουργεία Οι- κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Εσωτε- ρικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά την περ. 10 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») βάσει του οποίου οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προ- σωπικού χαρακτήρα.
 3. Ως εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται, στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 αριθμ. 8 του Γ.Κ.Π.Δ. ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4704/2020 (Α’ 133).
 4. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομέ- νων, είναι ο υπολογισμός του ισόποσου ανά περίπτωση των αξιών τοποθέτησης («vouchers») για τη χρονική περίοδο της παρ. 3 του άρθρου 1 και της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας καθώς και για την καταβολή ή μη στους φορείς αυτούς των αξιών τοποθέτησης των τέκνων ωφελουμένων μητέρων κηδεμόνων ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ.
 5. Νομική βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε (δημόσιο συμφέρον) και για τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο η (διαχείριση κοινωνι- κών συστημάτων και υπηρεσιών) του Γ.Κ.Π.Δ.
 6. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την εφαρμογή του παρόντος, είναι τα ακόλουθα: α) ονοματεπώνυμο, β) πατρώνυμο, γ) μητρώνυμο, δ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσω- ρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), ε) ημερομηνία διενέργειας απαιτούμενων δόσεων εμβολιασμού, στ) ημερομηνία διάγνωσης της νόσησης ως λόγου εξαίρεσης από τον εμβολιασμό κατά την κείμενη νομοθεσία, ζ) απόφαση απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα διενέργειας εμβολιασμού και η) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), εφόσον έχει χορηγηθεί.
 7. Για τον σκοπό της παρ. 4, τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δύνανται να διαβιβάζονται ή να αντλού- νται μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ- βέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), και του τηρούμενου από την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρ- νηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», Εθνικού Μητρώου Ασθε- νών COVID 19 και το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του COVID 19 για την άντληση, διασταύρωση και έλεγχο στοιχείων και απαιτούμενων δικαιολογητικών των αιτού- ντων, μέσω διαλειτουργικότητας και της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, με αποκλειστικό γνώμονα την περαίωση των σκοπών της παρούσας.
 8. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνει, κατά την επεξεργασία και διαβίβαση των προ- σωπικών δεδομένων, όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων καθώς και των δικαιωμάτων των υποκειμένων αυτών.
 9. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να περαιωθεί ο σκοπός της παρούσας απόφασης σε συνδυασμό με το άρθρο 61 ν. 4921/2022.
 10. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών παρέχει στα πρόσωπα που υπάγονται στην εφαρμογή του προ- γράμματος ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά τους, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 13-14, 16, 17, 18, 20, 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή- ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» σε σχέση με αυτήν.
 11. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ενεργεί, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 5 του Γ.Κ.Π.Δ., καθώς επίσης τους κανόνες του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Ως εκ τούτου τα προσωπικά δε- δομένα που θα συλλεχθούν και θα επεξεργασθούν πρέ- πει να είναι σαφή, έγκυρα και η επεξεργασία πρέπει να είναι διαφανής, σε γνώση δηλαδή των υποκειμένων των δεδομένων και συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία των ωφελούμενων και των οικογενειών τους που καταχωρεί στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή σε αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διεξάγονται για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου30τουΓ.Κ.Π.Δ.γιατοναποκλειστικόπροορισμό περαίωσης των σκοπών της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. επιμελείται τρόπους ψευδωνυμοποίησης των δεδομένων των ωφελούμενων συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνικών κυρίως ψευδωνυμοποίησης, ανωνυμοποίησης, και κρυπτογράφησης.