Και οι δήμοι παίρνουν έκπτωση από την ΔΕΗ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 6354 Τεύχος Β΄ 14 Δεκεμβρίου 2022 Αριθμ. οικ. 2/186981/ΔΛΤΠ(Α) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για τον καθορισμό διαδικασίας, όρων, προϋποθέσεων και λοιπών ζητημάτων σχετικά με τη χορήγηση χρηματικής προκαταβολής στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της χρήσης έτους 2023 για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την αποφαση χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε. χρηματική προκαταβολή ύψους εννιακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (999.300.000,00) ευρώ έναντι των συνολικών υποχρεώσεων για τη χρήση έτους 2023 για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους μεταβιβάζονται πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αυτοτελών πόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ́ και Β’ βαθμού, όπως ειδικότερα εμφαίνονται στο παράρτημα.

Το ποσό της χρηματικής προκαταβολής προσδιορίστηκε με βάση το ύψος της αντίστοιχης συνολικής δαπάνης του προηγούμενου έτους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της παρ. 1 της παρούσας, όπως βεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία της ΔΕΗ Α.Ε., μειωμένο κατά το ποσό της έκπτωσης που αναλογεί στην αξία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΔΕΗ Α.Ε. με σκοπό να λάβει προκαταβολή για το έτος 2023 έναντι αξίας λογαριασμών καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας χρήσης 2023, θα χορηγήσει τις εξής εκπτώσεις:

  • για τις εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης των ως άνω φορέων 7% έκπτωση επί της τελικής αξίας χρέωσης προμήθειας αφαιρουμένης της κρατικής επιδότησης και
  • για τις εγκαταστάσεις Μέσης Τάσης 2% έκπτωση επί της τελικής αξίας χρέωσης προμήθειας αφαιρουμένης της κρατικής επιδότησης.

Οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδονται εντός της χρήσης έτους 2023 αποστέλλονται από τη ΔΕΗ Α.Ε. στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της παρ. 1 με ενσωματωμένη την έκπτωση επί της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας.

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ με τις λεπτομέρειες και με το παράρτημα για τους Δήμους