Τον αριθμό 5003 πήρε ο νόμος για την Δημοτική Αστυνομία με πολλές άλλες διατάξεις

Τον 5003 πήρε ο νόμος για την Δημοτική Αστυνομία που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 230 Τεύχος Α’ 14 Δεκεμβρίου 2022 με τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις».

Ο νόμος περιλαμβάνει
ΜΕΡΟΣ Α ́: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́: ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Β ́: ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ- ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Γ ́: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ ́: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Το Άρθρο 106
Εκλογές δημοτικών αρχών – Κατάρτιση συνδυασμών -Υποβολή υποψηφιοτήτων – Νομοτεχνική βελτίωση – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 15 ν. 4804/2021
Ασυμβίβαστο υπαλλήλων του δήμου και των νομικών προσώπων
Κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστατο

Δείτε εδώ τον νόμο