Υπόμνημα για τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών

Υπόμνημα – μοντέλο λειτουργίας απέστειλε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής προς τους 13 δήμους της ανατολικής Αττικής σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών.
Στο υπόμνημα κατατίθενται αναλυτικές προτάσεις για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στα σχολεία, για την αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής στα σχολικά κτίρια, τη χρηματοδότηση, για θέματα πυρασφάλειας κ.ά

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας». Το παρόν υπόμνημα αφορά την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας.
Διαμορφώθηκε κατόπιν συνάντησης με τις/τους Διευθύντριες/Διευθυντές των σχολικών μονάδων που έχουν οριστεί ως μέλη των Σχολικών Επιτροπών και των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας. Επιπλέον, κατατέθηκαν απόψεις και από Προϊσταμένες/ους, Διευθυντές/ντριες των υπόλοιπων σχολικών μας μονάδων.

Είναι γεγονός ότι οι τοπικές συνθήκες ποικίλουν ανά δήμο ή και ανά περιοχή. Επιθυμία μας είναι να επισημάνουμε καλές πρακτικές που αναδεικνύονται, αλλά και να ανταλλάξουμε ιδέες απόψεις και προτάσεις με σκοπό την αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων που χρήζουν προσοχής και βελτίωσης, προκειμένου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών επιτροπών και των δημοτικών επιτροπών παιδείας, προς όφελος της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα ακόλουθα θέματα:
Χρηματοδότηση
Ανάγκη ύπαρξης προγραμματισμού δαπανών ανά σχολική μονάδα και γνωστοποίηση του συνολικού ποσού που αναλογεί σε κάθε σχολική μονάδα, για να κάνει ιεράρχηση των αναγκών της. Κατάθεση του προβλεπόμενου ποσού μηνιαίας παγίας επιχορήγησης των σχολείων, την πρώτη εργάσιμη κάθε μήνα, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να δίνεται η ευχέρεια στους/στις Διευθυντές-ντριες/Προϊσταμένους-ένες των σχολικών μονάδων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών. Οι δαπάνες μεγάλης κλίμακας προτείνεται να καλύπτονται απευθείας από τις Σχολικές Επιτροπές.

Διαχείριση δωρεών-χορηγιών
Οι σχολικές μονάδες είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται και από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Η ως άνω χρηματοδότηση χρειάζεται να αποδίδεται μέσω της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής άμεσα στη σχολική μονάδα, χωρίς να συμψηφίζεται με την τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών της σχολικής μονάδας (άρ.99, ν.4823/2021, ΦΕΚ Α’136/3-8-2021).

Τεχνική Υπηρεσία Δήμων
Σε πολλές περιπτώσεις αναδεικνύεται η ανάγκη να βελτιωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες των Σχολικών Επιτροπών, όσον αφορά έργα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στα σχολικά κτίρια, με λιγότερη γραφειοκρατία. Επίσης, καταγράφονται σοβαρές δυσκολίες σε κάποιους Δήμους ως προς την ανταπόκριση των τεχνικών υπηρεσιών στα αιτήματα συντήρησης, επισκευών και αποκατάστασης βλαβών που αποστέλλονται από τα σχολεία. Ως καλή πρακτική από μερικούς Δήμους αναδεικνύεται η λειτουργία τεχνικής υπηρεσίας ή ακόμη και η λειτουργία κινητού συνεργείου αποκλειστικά για τα σχολεία (με υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνικούς Η/Υ κλπ.). Συμπληρωματικά, μπορεί να οριστεί ένας/μία υπεύθυνος/-η υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου που θα επισκέπτεται προληπτικά τα σχολεία, θα ελέγχει, θα επισημαίνει και θα καταγράφει τις βλάβες και τις φθορές και ακολούθως, θα ενημερώνει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
Είναι αυτονόητο ότι, σε επισκευές που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας των μαθητών, των μαθητριών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων πρέπει να δίνεται άμεση προτεραιότητα. Επίσης, για ευνόητους λόγους εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεννόηση με τη διεύθυνση των σχολείων για τον προγραμματισμό των τεχνικών εργασιών που λαμβάνουν χώρα τόσο κατά τις ώρες λειτουργίας τους, όσο και μετά το πέρας τους, ώστε να παραδίδονται καθ΄ όλα έτοιμα για τη λειτουργία τους.

Κτιριακή Υποδομή
Είναι επιτακτική ανάγκη να αναβαθμίζονται οι κτιριακές υποδομές όταν ελλοχεύουν κίνδυνοι για τους μαθητές, τις μαθήτριες και το προσωπικό και η υπάρχουσα κτιριακή υποδομή δεν εξυπηρετεί την εκπαιδευτική λειτουργία των σχολείων και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες (π.χ. ράμπες, ανελκυστήρες, έξοδοι κινδύνου). Σε αρκετές σχολικές μονάδες δεν υπάρχει αίθουσα εργαστηρίου πληροφορικής ή η αίθουσα που διατίθεται, δεν πληροί τις προδιαγραφές. Το ίδιο ισχύει και για τα Τμήματα Ένταξης και τις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, καθώς επίσης για τις αίθουσες γυμναστικής, βιβλιοθήκης, εκδηλώσεων κλπ. Πολλές σχολικές μονάδες στερούνται αίθουσας σίτισης, καθώς, λόγω της παλαιότητας των κτιρίων, δεν υπήρξε πρόβλεψη για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος, αλλά και για τη διδακτική ώρα της Διατροφικής Αγωγής. Το ίδιο ισχύει και για τη διδακτική ώρα Χαλάρωσης/Ύπνου που αφορά στη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος των Νηπιαγωγείων. Επιπλέον, συχνά σχολικές μονάδες στεγάζονται μερικώς ή εξολοκλήρου σε αίθουσες τύπου κοντέινερ ως μόνιμη και όχι μεταβατική, ενδεχομένως, λύση. Ως εκ τούτου, στις παραπάνω περιπτώσεις, διαφαίνεται η ανάγκη ύπαρξης ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για ανέγερση νέων κτιρίων και υποδομών, που θα πληρούν όλα τα κριτήρια καταλληλότητας και θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες.
Επιπρόσθετα, υπάρχει ανάγκη στεγάστρων και σκίαστρων για προφύλαξη από τη βροχή ή τον καυτό ήλιο στον προαύλειο χώρο αρκετών σχολείων ακόμα και σε νεόδμητες σχολικές μονάδες. Τέλος, είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία Δήμου και σχολικών μονάδων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες εκπαιδευτικών διαδικασιών και σε υπαίθριο χώρο.

Υπάρχει ανάγκη σαφούς και τεκμηριωμένης ενημέρωσης των σχολικών μονάδων από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου στα αιτήματα που υποβάλλονται από τα σχολεία και υπερβαίνουν τις δυνατότητες του Δήμου στην παρούσα φάση. Οι σχολικές μονάδες χρειάζεται να γνωρίζουν, αν πρόκειται να ενταχθούν στον άμεσο προγραμματισμό του Δήμου για κάποια προγράμματα (π.χ. ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, αναβάθμιση ταχύτητας δικτύων, προμήθειες ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ.). Είναι αναγκαία η ενημέρωση των σχολικών μονάδων ως προς τις δυνατότητες που υπάρχουν, τα κριτήρια ένταξης, τις προβλεπόμενες διαδικασίες κ.ά. Θέματα πυρασφάλειας/πιστοποιητικό πυρασφάλειας Τα θέματα πυρασφάλειας αρκετών σχολικών μονάδων βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Δεν υπάρχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας στα σχολεία ούτε πυράντοχες πόρτες σε αποθήκες που στεγάζουν λέβητες και δεξαμενές πετρελαίου. Καθαριότητα σχολικών μονάδων/ περιποίηση αύλειου χώρου, πρασίνου Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει πρόβλεψη προσωπικού για καθαριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων. Στην περίπτωση που διατίθενται δυο άτομα στην καθαριότητα ενός σχολείου, κρίνεται απαραίτητο το ωράριό τους να εκτείνεται σε όλες τις ώρες λειτουργίας του σχολείου και να μην υπάρχει επικάλυψη. Πρόσθετα, είναι αναγκαίο να γνωστοποιείται στη σχολική μονάδα το καθηκοντολόγιο των καθαριστριών-στών (και των σχολικών τροχονόμων) που τοποθετούνται στα σχολεία. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη περιποίησης πρασίνου (πχ. λειτουργία αυτόματου ποτίσματος, κλάδεμα ψηλών δέντρων-χόρτων) όλο τον χρόνο, αλλά και κατά τις περιόδους διακοπών. Αξιοποίηση σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων Όταν οι σχολικές εγκαταστάσεις διατίθενται – με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από πρόταση της οικείας Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας- για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας, μετά το πέρας του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, κρίνεται αναγκαίο να ενημερώνεται για τις σχετικές αποφάσεις η σχολική μονάδα από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων. «Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από τον χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημίες και καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ’ όλα έτοιμο για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας» (άρ. 98, ν. 4823/2021, ΦΕΚ Α’ 136/3-8-2021). Φύλαξη σχολικών κτιρίων σε ώρες μη λειτουργίας τους Υπάρχουν συχνές αναφορές για βανδαλισμούς στο χώρο των σχολείων σε ώρες μη λειτουργίας τους, γεγονός που πρέπει να απασχολήσει στο σύνολό της τη σχολική κοινότητα. Όπως αναφέρεται και στην αντίστοιχη νομοθεσία για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των σχολικών μονάδων, «…καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας κλπ διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/ τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας» (Υ.Α. 13423/ΓΔ4, ΦΕΚ Β’ 491/9-2-2021). Εκπροσώπηση Νηπιαγωγείων στις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών Στις εκάστοτε συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών πρέπει να ληφθεί υπόψη το διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών που είναι μέλη των σχολικών επιτροπών, προκειμένου να μπορέσουν να παραστούν σε αυτές, καθώς οι Προϊσταμένες/ Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων που έχουν αναλάβει πρωινό τμήμα τελειώνουν τα διδακτικά τους καθήκοντα στις 12:10 ή στις 13:00, ενώ στην περίπτωση που έχουν τοποθετηθεί σε ολοήμερο τμήμα ξεκινούν το διδακτικό τους ωράριο στις 12:10. Σχολικά Συμβούλια Είναι απαραίτητο να γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο ο ορισμός των δυο εκπροσώπων στα Σχολικά Συμβούλια (άρθρο 107 του ν. 4823/2021). Όπως η ανωτέρω νομοθεσία προβλέπει, ο ένας εκ των δυο αυτών εκπροσώπων είναι αιρετός εκπρόσωπος του δήμου, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου. Ο έτερος εκπρόσωπος είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης ή του Τμήματος Παιδείας του οικείου Δήμου. Εν κατακλείδι, διαφαίνεται η ανάγκη ύπαρξης ενός Μνημονίου Ενεργειών σε κάθε Δήμο, μεταξύ Σχολικής Επιτροπής και σχολικών μονάδων. Σε αυτό θα περιγράφονται συνοπτικά και με σαφήνεια οι ενέργειες που απαιτούνται από πλευράς τόσο της Σχολικής Επιτροπής όσο και των σχολικών μονάδων, τουλάχιστον ως προς τα στοιχειώδη και πάγια καθήκοντα, σε μηνιαία (ή) και σε ετήσια βάση. Η πρακτική αυτή πιστεύεται ότι θα συμβάλλει στη σωστή οργάνωση, στην καλή λειτουργία και την άμεση εκατέρωθεν ανταπόκριση, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο στις δύο πλευρές και ειδικά στις περιπτώσεις ορισμού νέων προσώπων σε θέσεις ευθύνης. Στα πλαίσια της καλής θέλησης και αμοιβαίας συνεργασίας μας, ευελπιστούμε ότι όποια προβλήματα ανακύπτουν θα λύνονται άμεσα προς όφελος των μαθητών, των μαθητριών, των εκπαιδευτικών, αλλά και όλης της σχολικής κοινότητας.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Δρ. Κων/νος Παπαχρήστος