Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5003/2022 (Α ́230)

Εγκύκλιο απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών με την οποία ενημερώνει ότι, με τις διατάξεις του ν. 5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις», ρυθμίστηκε, μεταξύ άλλων, σειρά ζητημάτων που αφορούν στην οικονομική λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έσοδα και τη διαχείριση της περιουσίας τους.
Ειδικότερα, οι διατάξεις κατηγοριοποιημένες ανά ειδικότερο θέμα, είναι οι εξής:

Α. Επί ζητημάτων που αφορούν την οικονομική διοίκηση και τους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α.

  1. Με το άρθρο 56 υπό τον «Έγκριση προγράμματος δράσης για την επιχορήγηση συλλόγων με πανελλήνια δράση – Τροποποίηση περ. iii παρ. 1Α άρθρου 202 ν.3463/2006», προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα κατάρτισης και έγκρισης του σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο δήμο, που προβλέπεται στην περ. iii της παρ. 1Α του άρθρου 202 του ν.3463/2006, ασκείται από την οικεία οικονομική επιτροπή.
  2. Με το άρθρο 88 υπό τον τίτλο «Παροχή χρηματικού επιδόματος σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν.4483/2017», ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η προβλεπόμενη από τις διατάξεις παροχή να καταβάλλεται σε είδος και με τη μορφή χρηματικού επιδόματος προς κάλυψη της σχετικής δαπάνης των δικαιούχων. Με την απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017, εξειδικεύεται ο τρόπος παροχής της σίτισης και του καταλύματος διαμονής. Το συνολικό ύψος της παροχής, σε είδος και σε χρήμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη δαπάνη των δικαιούχων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της παροχής σε χρήμα και προσδιορίζεται η δαπάνη ανά δήμο.
  3. Με το άρθρο 91 υπό τον τίτλο «Δάνεια των Ο.Τ.Α. από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων», ορίζεται ότι η εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων η παρακράτηση έχει ανασταλεί δυνάμει των αναφερόμενων στο ως άνω άρθρο διατάξεων, καθώς και των ενδεκατημορίων έτους 2023, πραγματοποιείται άτοκα με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο έτους 2024. Αν η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων, λήγει έως και τις 31.12.2024, η εξόφληση των μη παρακρατηθέντων ποσών από τους υπόχρεους φορείς, πραγματοποιείται ατόκως σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από την 31η Δεκεμβρίου 2024.
  4. Με το άρθρο 92 υπό τον τίτλο «Χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4915/2022», αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων ετών 2022 και 2023 της ρύθμισης οφειλών από χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που είχε προβλεφθεί στην παρ. 3 του άρθρου 81 του ν.4316/2014 (Α ́ 270), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν.4483/2017 (Α ́ 107), κατόπιν αίτησης του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, αρχής γενομένης από το έτος 2024, η διάρκεια αποπληρωμής της ρύθμισης επιμηκύνεται κατά τέσσερα (4) έτη και η εξόφληση των δύο (2) ετήσιων δόσεων 2020 και 2021, η καταβολή των οποίων είχε ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 179 του ν.4764/2020 (Α ́ 53), καθώς και των δόσεων των ετών 2022 και 2023, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται με το παρόν, πραγματοποιείται μέχρι το τέλος της ρύθμισης, χωρίς την επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του επιτοκίου εκπρόθεσμης καταβολής των δόσεων.

Β. Επί ζητημάτων που αφορούν τα έσοδα των Ο.Τ.Α.
Με τα άρθρα 38-52, Μέρος Β ́, Κεφ. Α ́, του ν. 5003/2022, θεσμοθετήθηκαν η σύσταση των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και η ρύθμιση των θεμάτων διοίκησης, προσωπικού, αρμοδιοτήτων, οικονομικής διαχείρισης και εποπτείας αυτών. Ειδικότερα:

  1. Με το άρθρο 40, υπό τον τίτλο «Σύσταση και αρμοδιότητες φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών» «1. Συστήνονται φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών, με τη μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ως ακολούθως: α) Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφέρειας Αττικής, με την επωνυμία «Φορέας Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής» για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και β) Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την επωνυμία «Φορέας Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης» για τις λαϊκές αγορές που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης».

Με το άρθρο 48, υπό τον τίτλο «Πόροι των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών» ορίζεται ότι «1. Οι πόροι του Φορέα Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και του Φορέα Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης προέρχονται από: α) το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλουν οι επαγγελματίες και παραγωγοί πωλητές που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές της αρμοδιότητάς τους και εισπράττεται από τον φορέα λαϊκών αγορών, β) πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του, γ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, ενισχύσεις, χορηγίες ή επιχορηγήσεις και κάθε είδους εισφορές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, περιλαμβανομένων των οργάνων και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών, ιδίως για τα έργα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει, δ) έσοδα από την αξιοποίηση στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του και από δάνεια κάθε μορφής, και ε) έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 2. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλουν οι επαγγελματίες και παραγωγοί πωλητές που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές της αρμοδιότητάς τους, και εισπράττεται από τον φορέα λαϊκών αγορών, περιέρχεται στους Ο.Τ.Α. αβαθμού στα γεωγραφικά όρια των οποίων λειτουργούν οι λαϊκές αγορές και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) περιέρχεται στον οικείο φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ν.4849/2021 (Α 207). Από το τέλος που εισπράττει ο φορέας λειτουργίας λαϊκών αγορών, πριν από την απόδοσή του στους δικαιούχους, παρακρατείται ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) που εμφανίζεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού σε διακριτό Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (Α.Λ.Ε.) λόγω της υποστήριξης της λειτουργίας και της συντήρησης του Ο.Π.Σ.Α.Α. από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021. 3…».

Γ. Επί ζητημάτων που αφορούν την περιουσία των Ο.Τ.Α.

  1. Με το άρθρο 87 υπό τον τίτλο «Μίσθωση ακινήτων από το Δημόσιο –Τροποποίηση άρθρου 194 ν.3463/2006)», τροποποιήθηκε το άρθρο 194 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006) και προβλέφθηκε η δυνατότητα απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση από τους δήμους, με απόφαση του συμβουλίου τους που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, ακινήτων των οποίων ιδιοκτήτες είναι το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών.
  2. Με το άρθρο 98 υπό τον τίτλο «Διόρθωση στο ορθό παραπομπής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 61 ν. 4954/2022», διορθώνεται η παραπομπή στον αριθμό του άρθρου που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρ. 61 του ν. 4954/2022, επί του οποίου εφαρμόζεται η μεταβατική ισχύς της εν λόγω διάταξης και ορίζεται ότι το ορθό άρθρο είναι το 47 αντί του άρθρου 50. Επομένως και για την περαιτέρω μεταβίβασή των υφιστάμενων διοικητικών αδειών του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α ́ 222), που είχαν χορηγηθεί μετά από τη δημοσίευση του ν.4257/2014 (Α ́ 93) ισχύει το χρονικό διάστημα των δεκατριών (13) ετών.
  3. Με το άρθρο 122 υπό τον τίτλο «Περιουσιακά ζητήματα δημοτικών λιμενικών ταμείων κατόπιν μεταφοράς αρμοδιοτήτων από δημοτικά λιμενικά ταμεία διαδημοτικού χαρακτήρα – Αντικατάσταση άρθρου 118 ν.4547/2018», αντικαθίστανται ο τίτλος και το κείμενο του άρθρου 118 του ν.4547/2018 (Α ́ 102) που αφορά στη διαδικασία ρύθμισης των περιουσιακών ζητημάτων δημοτικών λιμενικών ταμείων λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων από δημοτικά λιμενικά ταμεία διαδημοτικού χαρακτήρα.