Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 6716 Τεύχος Β’ 27/12/22 η Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/25/οικ.19825 αποφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη για τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022.

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 Αντικείμενο:
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 4369/2016.

Με το Άρθρο 2: Χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022.
Για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022, οι σχετικές με την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού ενέργειες διενεργούνται από 1/3/2023 έως 31/10/2023.