Το Εργόραμα του ΚΑΠΕ για το 2021

Έναν απολογισμό παρουσίαση, αλλά και χρήσιμο οδηγό δημοσίευσε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για το 2021.

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) είναι το εθνικό κέντρο για τις Ανανεώ- σιμες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας (OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ). Το ΚΑΠΕ είναι NΠIΔ, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει, δε, οικονομική καιδιοικητική αυτοτέλεια.

Στο εργόραμα αναφέρονται Έργα και δράσεις «φωτοδότες» κατά το 2021, το “quadrivium” των έργων του ΚΑΠΕ, Κατάλογος έργων του 2021, Απανθρακοποίηση, Μείωση Κατανάλωσης, Ενεργειακή Αποκέντρωση και Ενεργειακή Ψηφιοποίηση.

Αύμφωνα με την σημείωση του Προέεδρου Δρ Σπυρίδων Οικονόμου:

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) από την ίδρυσή του το 1987 έχει συμβάλλει σε μέγιστο βαθμό στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης (ΕΑ) και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα μας. Με βάση το ισχύον θερμικό πλαίσιο, το ΚΑΠΕ είναι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο των δραστηριοτήτων που αφορούν στις ΑΠΕ, στην εξοικονόμηση ενέργειας (ΕΞΕ) και στην ορθολογική χρήση ενέργειας (ΟΧΕ). Έχει ορισθεί επίσης ως το Εθνικό Κέντρο για την υποστήριξη της εφαρμογής της εθνικής πολιτικής για τη βελτίωση της ΕΑ και την προώθηση των ΑΠΕ.

Ο θεσμικός του ρόλος, το έμπειρο προσωπικό, η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει με την εκτέλεση εκατο- ντάδων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών έργων, και η αποτελεσματική διοίκησή του, οδηγούν το ΚΑΠΕ στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα μας στον ενεργειακό τομέα, όπως αντικατοπτρίζονται στα έργα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση.

Τα κτήρια μηδενικών ενεργειακών απαιτήσεων από το ηλεκτρικό δίκτυο (ZEBs), η ανάπτυξη σύγχρονων και ευέλικτων δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, η πράσινη και αειφόρος μετάβαση της βιομηχανίας, η ανάπτυ- ξη υποδομών για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας σε ποσοστό 100% από ΑΠΕ, η υλοποίηση εμβληματικών έργων όπως το «Πράσινο Νησί- Άγιος Ευστράτιος» και η Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά – Αγία Βαρβάρα», η υποστήριξη του ΥΠΕΝ για την παρακολούθηση και επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), καθώς και η συνδρομή του προς τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, αποτελούν στρατηγικής σημασίας δραστηριότητες για το ΚΑΠΕ, με τελικό στόχο να καταστεί η Ελλάδα πρωτο- πόρος στον ενεργειακό τομέα παγκοσμίως.

Στο ΚΑΠΕ αξιοποιείται συστηματικά η επιστημονική γνώση και οι τεχνολογικές καινοτομίες για να υποστηριχθούν οι δράσεις της χώρας μας για αειφορία και οικονομική ανάκαμψη, ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρηματικό-τητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Με δυναμική παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Ν.Α. Ευρώπη, αλλά και στις χώρες της Με- σογείου, το ΚΑΠΕ παραμένει στην πρωτοπορία των τε- χνολογικών εξελίξεων στον τομέα των ΑΠΕ και της ΕΑ. Το ΚΑΠΕ συνεισφέρει σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού και πολιτικής για τις ΑΠΕ και την ΕΑ, πάντα σε συμφω- νία με την πολιτική του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ το ερευνητικό του έργο στοχεύει στην παραγωγή νέων τεχνολογιών, συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς των ΑΠΕ και της ΕΑ.

Η προώθηση τεχνολογιών και μέτρων αξιοποίησης ΑΠΕ και ΕΑ, που τελικά αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών ποιότητας ζωής των πολιτών και λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της διατήρησης του κλίματος, αποτελεί διαρκή στόχο της στρατηγικής του ΚΑΠΕ.

Δείτε εδώ το ΕΡΓΟΡΑΜΑ