Γνωστοποίηση έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 13Κ/2021

Σε συνέχεια της 13Κ/2021 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 66/τ. ΑΣΕΠ/31-12-2021, 2/τ. ΑΣΕΠ/18-01-2022, 6/τ. ΑΣΕΠ/03-02-2022), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων τακτικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων/ ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 4765/2021, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες διοριστέων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών.


Ειδικότερα:
στο ΦΕΚ 3187/τ.Γ ́/22-12-2022 περιλαμβάνεται ο πίνακας διοριστέων για την πλήρωση χιλίων εκατόν δεκαεπτά (1.117) θέσεων τακτικού προσωπικού, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, εκ των χιλίων εκατόν είκοσι τριών (1.123) θέσεων που προκηρύχθηκαν.

Ελλείψει υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα, οι κάτωθι θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, παραμένουν κενές:
• μία (01) θέση ΠΕ Ιατρών (κωδ. θέσης 1117) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
• μια (01) θέση ΠΕ Ιατρών (κωδ. θέσης 1119) του Δήμου Δωρίδος
• μία (01) θέση ΠΕ Ιατρών – Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (κωδ. Θέσης 1127) του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου
• μία (01) θέση ΠΕ Ιατρών Εργασίας (κωδ. θέσης 1129) του Δήμου Αθηναίων
• μία (01) θέση ΠΕ Ιατρών Εργασίας (κωδ. θέσης 1131) του Δήμου Αλίμου και
• μία (01) θέση ΠΕ Ιατρών / Ιατρός Εργασίας (κωδ. θέσης 1132) του Δήμου Πειραιά

  • στο ΦΕΚ 3170 /τ.Γ ́/21-12-2022 περιλαμβάνεται ο πίνακας διοριστέων τριακοσίων τεσσάρων (304) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, και
  • στο ΦΕΚ 3133 /τ. Γ/ 17-12-2022 περιλαμβάνονται οι πίνακες διοριστέων τριάντα εννέα (39) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δύο (02) θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Δήμοι θα πρέπει όπως προβούν άμεσα στο διορισμό των επιτυχόντων από τα αρμόδια προς διορισμό όργανα. Μετά την έκδοση των πράξεων διορισμού θα πρέπει να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ τα αντίγραφα των σχετικών πράξεων ανάληψης υπηρεσίας τους (παρ. 4 άρθρο 25 του ν. 4765/2021).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007, η πράξη διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με βάση τον προσωρινό πίνακα κατάταξης, θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής τους πρόσληψης.

Tονίζεται ότι, οι διοριζόμενοι (προσλαμβανόμενοι) πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο του διορισμού / πρόσληψής τους στον οικείο φορέα, τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους, πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Οι πίνακες με τους διοριστέους του κάθε φορέα, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τα αναλυτικά στοιχεία βαθμολογίας έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr), στην ενότητα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». Για τον κάθε φορέα έχει δημιουργηθεί ξεχωριστό αρχείο, το οποίο πρέπει να αναζητηθεί, ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:
➢ Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο
Για την είσοδο του ορισθέντα υπεύθυνου επικοινωνίας του φορέα στο διαδικτυακό τόπο απαιτείται η χρήση του μοναδικού 12ψήφιου κωδικού που του αντιστοιχεί καθώς και του κωδικού πρόσβασης που του χορηγήθηκε από το Υπουργείο (password), ύστερα από την υποβολή σε αυτό των στοιχείων που είχαν ζητηθεί με το υπ ́αριθμ. 30002/28.9.2016 έγγραφό μας.
➢ Άντληση πίνακα του φορέα
Όλοι οι φορείς του πίνακα αποδεκτών καλούνται να αντλήσουν το αρχείο που τους αντιστοιχεί, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ενότητα «άντλησης αρχείων» / φάκελος «ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13Κ_2021» και είναι συμπιεσμένο. Για την αποσυμπίεση του αρχείου απαιτείται να εισαχθεί ο 8ψηφιος κωδικός πρόσβασης που χορηγήθηκε από την υπηρεσία μας στον υπεύθυνο επικοινωνίας του φορέα (επιλέγετε να ανοίξετε το αρχείο xls και αναδύεται παράθυρο για την καταχώρηση του κωδικού)

Καταγραφή προσλαμβανόμενων επιτυχόντων στο Μητρώο ΑνθρώπινουΔυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΜΑΔΕΔ)

Υπενθυμίζονται τα σχετικώς αναφερόμενα στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 54125/18-8-2022 έγγραφό μας, και συγκεκριμένα :
Τυχόν προσληφθέντες από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης της προκήρυξης κατ’ εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 21 του ν.4765/2021, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες θα πρέπει να διαγραφούν από το ΜΑΔΕΔ, επιλέγοντας ως αιτιολογία την ένδειξη «Λήξη σύμβασης προσωρινά επιτυχόντων κατ’ άρθ.21, παρ.4 ν.4765/21», ενώ για τους προσληφθέντες που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες οι φορείς θα πρέπει να τροποποιήσουν την απόφασης πρόσληψης / διορισμού τους, επιλέγοντας την τιμή «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚ.13Κ/2021–ΦΕΚ 4091/Β’/2022, ΑΔΑ 6ΕΓΚ46ΜΤΛ6-ΤΔΛ». Η ίδια απόφαση πρόσληψης / διορισμού θα πρέπει να επιλεγεί από τους φορείς και για τους οριστικά διοριστέους που δεν προσλήφθηκαν σε αυτούς από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης.
Η παρούσα μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή «Το Υπουργείο / Έγγραφα».