Καθορισμός του περιεχομένου των κατηγοριών στοχοθεσίας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη για τον καθορισμό του περιεχομένου των κατηγοριών στοχοθεσίας και την ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας και μεθοδολογίας καθορισμού και αναθεώρησης στόχων και δεικτών μέτρησης του άρθρου 9 του ν. 4940/2022.

Με την απόφαση καθορίζονται: α) τα συστατικά στοιχεία του στόχου, β) ο τύπος, το περιεχόμενο και ο τρόπος συμπλήρωσης του εντύπου «Επίτευξης Στόχων Προϊσταμένου», γ) οι περιπτώσεις στοχοθεσίας και η διαδικασία καθορισμού και επιμερισμού των στόχων, δ) η εξειδίκευση του περιεχομένου των κατηγοριών στοχοθεσίας της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4940/2022 και ε) η διαδικασία αναθεώρησης των στόχων και η βαθμολογία επίτευξης αυτών.

Διαβάστε εδώ όλο το ΦΕΚ