Ενδεχόμενο επαναφοράς αρμοδιοτήτων στις επιτροπές ανακοίνωσε ο Βορίδης

«Αν μετά από ένα μήνα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα κυβερνησιμότητας, τι πρέπει να κάνουμε; Να περιμένουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές; Και σε αυτό το διάστημα να γίνεται χάος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση; Για να ακούσω τις πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν», είπε ο υπουργός Εσωτερικών και ξεκαθάρισε: «Είμαι σε πλήρη συνεννόηση με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και είναι σε απόλυτη συνεννόηση με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Θα παρακολουθούμε, με κάθε λεπτομέρεια, το πώς εξελίσσεται αυτή η μεταφορά των αρμοδιοτήτων, που κάνουμε προς συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ. Αν διαπιστώσουμε δυσλειτουργίες, στην αποτελεσματική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σας το λέω από τώρα, θα τις ξαναμεταφέρω τις αρμοδιότητες στις Οικονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής, σεβόμενος τη σκέψη του ΣτΕ: για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος».


Τη δήλωση αυτή έκανε στην Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης κατά την ψήφιση του Νομοσχεδίου για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση αναφερόμενος στην τροπολογία για την επαναφορά από τις Επιτροπές, Οικονομικής και Ποιότητας, των αρμοδιοτήτων στα Δημοτικά και Περιφερειακά συμβούλια, μετά την απόφαση του ΣτΕ.

O Νόμος πήρε τον αριθμό 5013 ΦΕΚ Αρ.12 Τεύχος Α΄19/1/23 και οι επίμαχες διατάξεις βρίσκονται στα άρθα 31 έως 35.

Θυμίζουμε ότι με την τροπολογία περιλαμβάνει βασικά την επαναφορά μιας σειράς αρμοδιότητων που είχαν ανατεθεί στις επιτροπές, στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια.
Η θητεία των μελών των οικονομικών επιτροπών και των επιτροπών ποιότητας ζωής καθίσταται εκ νέου ετήσια από διετής, αλλά η αλλαγή αυτή θα ισχύσει για τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές της επόμενης αυτοδιοικητικής περιόδου,
Τέλος όσον αφορά στον τρόπο συγκρότησης της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δεν άλλαξε.

Ο νόμος επίσης περιλαμβάνει:

ΜΕΡΟΣ Α ́ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΙΑ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί
Άρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 5 Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
Άρθρο 6 Γενικές αρχές του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
Άρθρο 7 Μεθοδολογία κατανομής αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διακυβέρνησης σύμφωνα με τη λειτουργική ταξινόμηση
Άρθρο 8 Αρμοδιότητες Συντονιστή του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
Αρθρο 9 Αρμοδιότητες Κεντρικού Σημείου Αναφοράς
Άρθρο 10 Αρμοδιότητες Επιμέρους Σημείων Αναφοράς
Άρθρο 11 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
Άρθρο 12 Αρμοδιότητες Εθνικού Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
Άρθρο 13 Λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
Άρθρο 14 Έγκριση ανακατανομής ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
Άρθρο 15 Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
Άρθρο 16 Συντονιστικά όργανα υλοποίησης δημόσιας πολιτικής
Άρθρο 17 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β ́ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕ- ΦΑΛΑΙΟΥ Ζ ́ ΣΤΟ ΜΈΡΟΣ Α ́ ΤΟΥ Ν. 4795/2021
Άρθρο 18 Σκοπός Άρθρο 19 Αντικείμενο
Άρθρο 20 Διαχείριση κινδύνων – Προσθήκη Κεφαλαίου Ζ ́ και άρθρου 22Α στον ν. 4795/2021
Άρθρο 21 Πολιτική και πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων – Προσθήκη άρθρου 22Β στον ν. 4795/2021
Άρθρο 22 Σύσταση και στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων – Προσθήκη άρθρου 22Γ στον ν. 4795/2021 Άρθρο 23 Αρμοδιότητες οργάνων διαχείρισης κινδύνων – Προσθήκη άρθρου 22Δ στον ν. 4795/2021
Άρθρο 24 Πρόσβαση σε στοιχεία και αρχεία – Προσθήκη άρθρου 22Ε στον ν. 4795/2021
Άρθρο 25 Μητρώο Κινδύνων – Προσθήκη άρθρου 22ΣΤ στον ν. 4795/2021
Άρθρο 26 Κεντρικό Αποθετήριο Κινδύνων Διαφθοράς – Προσθήκη άρθρου 22Ζ στον ν. 4795/2021
Άρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ ́ – Προσθήκη άρθρου 22Η στον ν. 4795/2021
Άρθρο 28 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ ́ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 29 Διοριστέοι της υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξης ΑΣΕΠ – Συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση
Άρθρο 30 Έκτακτη επιχορήγηση Δ.Ε.Υ.Α. και Συνδέσμων Ύδρευσης Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης
Άρθρο 31 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων – Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010
Άρθρο 32 Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής δήμων – Τροποποίηση παρ. 2 και 7 άρθρου 74 ν. 3852/2010
Άρθρο 33 Αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 163 ν. 3852/2010
Άρθρο 34 Συγκρότηση και εκλογή Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών – Τροποποίηση παρ. 2 και 7 άρθρου 175 ν. 3852/2010
Άρθρο 35 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών – Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 176 ν. 3852/2010
Άρθρο 36 Ρύθμιση κυκλοφορίας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 82 ν. 3463/2006
Άρθρο 37 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 38 Ζητήματα Υπηρεσιακών Γραμματέων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 36 ν. 4622/2019
Άρθρο 39 Καθορισμός κατώτατου μισθού για το έτος 2023
Άρθρο 40 Παράταση καταβολής επιδομάτων και ενισχύσεων ανεργίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4921/2022
Άρθρο 41 Παραχώρηση ακινήτου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Άρθρο 42 Χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόσβα- σης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 104 ν. 4941/2022
Άρθρο 43 Παράταση της θητείας της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας – Μεταβατική διάταξη Άρθρο 44 Χρηματοδότηση φορέων του αθλητισμού – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 60 ν. 2961/2001 και παρ. 2 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4787/2021 ΜΕΡΟΣ Δ ́ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 45 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ