Προσκλήσεις Horizon Europe

Προσκλήσεις στο πλαίσιο του Horizon Europe – Cluster 5: Climate, Energy and Mobility

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Horizon Europe για το Cluster 5: Climate, Energy and Mobility περιλαμβάνει σχεδόν 200 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την κλιματική επιστήμη, διατομεακές λύσεις για την κλιματική μετάβαση, τον εφοδιασμό ενέργειας, τη χρήση ενέργειας, τις μεταφορές, τις υπηρεσίες έξυπνης μετακίνησης.

Βρείτε εδώ τα ηχητικά των ημερών πληροφοίας για το Cluster 5.

Μπορείτε να βρείτε εδώ μια περίληψη των πιο σχετικών προσκλήσεων του Horizon Europe στο Cluster 5 που παρέχουν χρηματοδότηση για έργα που υλοποιούν την Πράσινη Συμφωνία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Προσκλήσεις στο πλαίσιο του Horizon Europe – Cluster 6: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον

Το πρόγραμμα εργασίας Horizon Europe για το Cluster 6: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον περιλαμβάνει περίπου 170 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων: βιοποικιλότητα και υπηρεσίες οικοσυστήματος, συστήματα τροφίμων, Κυκλική Οικονομία και Βιοοικονομία, καθαρό περιβάλλον και μηδενική ρύπανση, γη, ωκεανός και νερό δράσεις για το κλίμα, ανθεκτικές, χωρίς αποκλεισμούς, υγιείς και πράσινες αγροτικές, παράκτιες και αστικές κοινότητες.

Βρείτε εδώ τα ηχητικά των ημερών πληροφοριών για το Cluster 6.

Μπορείτε να βρείτε εδώ μια περίληψη των πιο σχετικών προσκλήσεων του Horizon Europe στο Cluster 5 που παρέχουν χρηματοδότηση για έργα που υλοποιούν την Πράσινη Συμφωνία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Προσκλήσεις στο πλαίσιο των αποστολών Horizon Europe

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Horizon Europe για τις αποστολέςπεριλαμβάνει 30 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που σχετίζονται με τους τομείς των 5 αποστολών Horizon Europe: Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καρκίνος, αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων έως το 2030, 100 ουδέτερες από το κλίμα και έξυπνες πόλεις. Οι προσκλήσεις είναι ανοιχτές σε όλες τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και δεν περιορίζεται σε οντότητες που έχουν υπογράψει τους Χάρτες των Αποστολών.

Βρείτε εδώ τα ηχητικά για τις ημέρες ενημέρωσης για τις αποστολές Horizon Europe.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια περίληψη των πιο σχετικών προσκλήσεων του Horizon Europe για τις Αποστολές που παρέχουν χρηματοδότηση για έργα που υλοποιούν την Πράσινη Συμφωνία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός αστικού πρασίνου και επαναφοράς της φύσης για την αστική ανάπλαση, την ανθεκτικότητα και την κλιματική ουδετερότητα. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Απριλίου 2023

Αύξηση της κλιματικής ανθεκτικότητας του τομέα της γεωργίας ή/και της δασοκομίας. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Για την προστασία των ζωτικών υποδομών από την κλιματική αλλαγή, ενσωμάτωση λύσεων που βασίζονται στη φύση. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας έναντι των κινδύνων για την υγεία που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Σεπτεμβρίου 2023

Για οποιαδήποτε πληροφορία [email protected].