Εγκύκλιος για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού


Εγκύκλιο έστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα “Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών”

Οπως αναφέρει η εγκύκλιος, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης που δεν ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, παρακαλούνται οι φορείς αρμοδιότητάς σας για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2023, για τις κατηγορίες:
• από ίδιους πόρους (για ΝΠΙΔ εκτός φορέων Γενικής Κυβέρνησης)
• ανταποδοτικού χαρακτήρα και
• με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών
σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών.
Συνεπώς, για τον προγραμματισμό έτους 2023 θα πρέπει να τηρηθεί η κατωτέρω διαδικασία ανά κατηγορία αιτήματος.

Διαβάστε εδώ όλη την εγκύκλιο