Μέχρι την Δευτέρα η γνώμη των δήμων για τις τιμές ζώνης

Παράταση πήρε η προθεσμία των δήμων για την υποβολή προτάσεων στην Επιτροπή Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων μέχρι 6 Φεβρουαρίου 2023.
Η παράταση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 20 (2.2.23) και στον νόμο 5015.

Άρθρο εικοστό ένατο
Υποβολή γνώμης δήμων για τον προσδιορισμό της τιμής ζώνης ακινήτων – Τροποποίηση
παρ. 1Α άρθρου 41 ν. 1249/1982
Το όγδοο εδάφιο της παρ. 1Α του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’ 43), περί προσδιορισμού της τιμής ζώνης ακινήτων, τροποποιείται ως προς την προθεσμία της δυνατότητας υποβολής γνώμης από τους δήμους για τις τιμές ζώνης εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας και διαμορφώνεται ως εξής:
«Ειδικά για τις τιμές ζώνης που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2022 βάσει της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’2375) οι δήμοι δύνανται από τις 10.12.2022 έως και τις 6.2.2023 να υποβάλουν τη γνώμη του έβδομου εδαφίου για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους αρμοδιότητας.».