Εγκύκλιος για την κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027

ypoikmy

Εγκύκλιο για την κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών απευθυνόμενο στους φορείς του Δημοσίου και στους ΟΤΑ

Οπως αναφέρει στην εγκύκλιο το Υπουργείο στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η χώρα μας, όπως και όλες οι υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ε.Ε., καλείται να υποβάλει τον ερχόμενο Απρίλιο τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό προγραμματισμό της, με τη μορφή του Προγράμματος Σταθερότητας («Stability Programme»). Στο ίδιο πλαίσιο, ο νόμος 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) για τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, προβλέπει – μεταξύ άλλων – την υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), το οποίο δίνει μια σαφή εικόνα των δημοσιονομικών ορίων και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται για την επόμενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων, καθώς και των προτεραιοτήτων της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Το ΜΠΔΣ θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δημοσιονομικών στόχων. Παρουσιάζει την ενοποιημένη εικόνα των μεγεθών της γενικής κυβέρνησης για να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα, θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τα Υπουργεία, καθώς και τους στόχους ισοζυγίου για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Το ΜΠΔΣ 2024-2027 θα περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2021-2022), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2023), β) το έτος προϋπολογισμού (2024) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2025-2027).
Για την κατάρτιση του Προγράμματος Σταθερότητας και του ΜΠΔΣ απαιτείται η ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή όλων των Υπουργείων και λοιπών φορέων και ιδιαίτερα των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, δεδομένου ότι είναι οι αρμόδιοι φορείς που οφείλουν να υλοποιήσουν τον συνολικό δημοσιονομικό σχεδιασμό, όπως αντανακλάται στις επιμέρους δεσμεύσεις του ΜΠΔΣ, τόσο σε κεντρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εποπτευόμενων φορέων.

Επισημαίνεται ότι από το έτος 2024 δεν θα είναι σε ισχύ η γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που επέτρεψε την προσωρινή απόκλιση από τους δημοσιονομικούς κανόνες τα προηγούμενα έτη 2020-2023. Ως εκ τούτου η χώρα μας, όπως και οι υπόλοιπες χώρες- μέλη της Ε.Ε., θα δεσμευθεί εκ νέου στην εφαρμογή δημοσιονομικών κανόνων και την επίτευξη συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων για την περίοδο 2024-2027.
Β. Η συμβολή των φορέων στην κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2024-2027
Στο πλαίσιο της κατάρτισης του ΜΠΔΣ, σε πρώτη φάση οι φορείς (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, εποπτευόμενοι φορείς, ΑΔΑ) καλούνται να εξειδικεύσουν το ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ της περιόδου που καλύπτει α) το τρέχον έτος (2023), β) το έτος προϋπολογισμού (2024) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2025-2027).

Δείτε εδώ και την Εγκύκλιο Κατάρτισης ΜΠΔΣ 2024-2027 και τους Πίνακες Εγκυκλίου Κατάρτισης ΜΠΔΣ 2024-2027