Τροποποίηση του προγράμματος «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/ 53943/1900/27.5.2022 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία υλοποίησης και περιγραφή αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση του Προγράμ- ματος “Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα” και του Προγράμματος “Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις” (εξαιρουμένου του έργου “Προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου στην Πάτρα”) – ID 16873 – στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» (Β’ 2755).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ