Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την παράταση της Κοινωφελούς Εργασίας

Στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 797 Τεύχος Β΄16 Φεβρουαρίου 2023 δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1.5613/14-12-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, «Προώθηση της απα- σχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περι- φέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» (Β’ 5895)».

 1. Στο άρθρο 1 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
  «5. Η παρούσα δράση επεκτείνεται, μετά το πέρας της, για διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών.
  Για τους Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, η δαπάνη της επέκτασης θα καλυφθεί από πόρους της ΔΥΠΑ (εθνικό σκέλος).
  Για τους Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων που υπάγονται στις λοιπές περιφέρειες της χώρας η δαπάνη της επέκτασης θα καλυφθεί για τους δύο (2) πρώτους μήνες από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) και για τους δύο (2) επόμενους μήνες από πόρους της ΔΥΠΑ (εθνικό σκέλος).
 2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα, σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.».
 3. Στην περίπτωση ωφελουμένων, των οποίων η σύμβασή τους έχει λήξει πριν την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι τελευταίοι επανατοποθετούνται στις θέσεις τους από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για όλο το χρονικό διάστημα της τετράμηνης επέκτασης του προγράμματος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1.5613/14-12-2021 (Β’ 5895) κοινή υπουργική απόφαση.
Η παρούσα έχει ισχύ από την δημοσίευσή της.