Κατετέθηκε στην Βουλή νομοσχέδιο για την καινοτομία

Κατετέθηκε στην Βουλή νομοσχέδιο για την καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα που εφαρμόζεται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα ν.π.δ.δ. τους.

Το νομοσχέδιο δίνει τον ορισμό της Καινοτομίας:
η ανάπτυξη μιας νέας ή βελτιωμένης διαδικασίας, ενός νέου ή βελτιωμένου προϊόντος ή υπηρεσίας που διαφέρουν σημαντικά από προηγούμενη διαδικασία, προϊόν ή υπηρεσία και
αα) γίνονται διαθέσιμα σε πιθανούς χρήστες, όπως τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όταν μια καινοτομία αφορά στη βελτίωση μιας εσωτερικής διαδικασίας, τις δημόσιες οργανώσεις υπό την έννοια του άρθρου 10 του π.δ. 133/2017 (Α’ 161) όταν μια καινοτομία επιδρά στη λειτουργία μιας άλλης δημόσιας οργάνωσης και τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις ή
αβ) τίθενται σε λειτουργία, και τα οποία δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τη δημόσια οργάνωση, τη δημόσια διοίκηση, τους χρήστες των καινοτομιών και την κοινωνία γενικότερα.
β) «Πρωτότυπο»: η ανάπτυξη ενός αυθεντικού μοντέλου που βασίζεται σε μια ιδέα, στο οποίο ενσωματώνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης καινοτομίας.

Στο πλαίσιο συμμετοχής των φορέων του άρθρου 3 στο Ε.Σ.Δ.Κ. η υποβολή προτάσεων καινοτομίας από αυτούς ορίζεται ως υποχρεωτικός στόχος της κατηγορίας β) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4940/2022 (Α ́112) για κάθε προϊστάμενο, αναφορικά με την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της οργανικής του μονάδας.

Για την ένταξη προτάσεων στο Ε.Σ.Δ.Κ., η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών πρόσκληση το πρώτο τρίμηνο του τελευταίου έτους εφαρμογής του Ε.Σ.Δ.Κ., με την οποία καθορίζονται τα πεδία προτεραιότητας για την υποβολή προτάσεων καινοτομίας, η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής τους, οι όροι, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησής τους.

Στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα αναπτύσσεται πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης και Ανοικτής Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα» όπως και Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα που αποτελεί ψηφιακή βιβλιοθήκη που αναπτύσσεται εντός του Πληροφοριακού Συστήματος.

Θεσπίζονται τα Βραβεία Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα που διοργανώνονται από το
Υπουργείο Εσωτερικών ανά διετία με σκοπό τη βράβευση διακεκριμένων καινοτομιών.

Θεσπίζεται Εθνικός Διαγωνισμός Πρωτοτύπων και Καινοτομίας με σκοπό την ανάδειξη
πρωτοτύπων σε σημαντικά πεδία της δημόσιας διακυβέρνησης.

Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών λειτουργεί Διεύθυνση Καινοτομίας

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συστήνεται και συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών η Ομάδα Καινοτομίας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη χρηματοδότηση του Ε.Σ.Δ.Κ. του άρθρου 5.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων που εντάσσονται σε πρόγραμμα επιτάχυνσης καινοτομίας του άρθρου 7.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των πρακτικών καινοτομίας που αναρτώνται στο Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του άρθρου 9.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) συστήνονται οι οργανικές μονάδες του άρθρου 12 και καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το νομοσχέδιο
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Epexergasia-stis-Epitropes?law_id=50a6ba2f-be3f-4295-a11b-afad000c8999