51 εκατομμύρια για τις καθαρίστριες των σχολείων

Την κατανομή ποσού ύψους 51.013.080,00 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2022-2023 ενέκρινε ο Αν Υποργός Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσας.

Το ποσό θα καταβληθεί στους δικαιούχους Δήμους με δύο (2) Χρηματικές Εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δείτε πόσα χρήματα πάιρνει κάθε δήμος