Δεν προβλέπεται ειδικότητα Μηχανικών Η/Υ πέραν των υπολοίπων Μηχανικών στο Δημόσιο

Απαντώντας το Υπουργείο Εσωτερικών στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών για το θέμα του Νέου Κλαδολογίου-Προσοντολογίου (π.δ.85/2022) και αντιστοίχιση κλάδου/ειδικότητας διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα αναφέρει τα εξής:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με την οποία προτείνετε τη δημιουργία νέας ειδικότητας με τίτλο ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών στην οποία να μπορούν να ενταχθούν οι υφιστάμενοι σχετικοί κλάδοι ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ΠΕ Μηχανικών (Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής), ΠΕ Μηχανικών Η/Υ – Πληροφορικής, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ κ.ά., σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α ́ 169), στην κατάρτιση του αριθ. 85/2022 Προεδρικού Διατάγματος, με θέμα: «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)», το οποίο αντικατέστησε το υφιστάμενο «Προσοντολόγιο» (π.δ. 50/2001, όπως ίσχυε). Για την εκπόνησή του αξιοποιήθηκαν στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα (Απογραφή), τα Ψηφιακά Οργανογράμματα φορέων, η τεχνογνωσία του ΑΣΕΠ, οι Οργανισμοί και οι Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) καθώς και ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας (νέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΑΕΙ, σύγχρονες ειδικότητες ΙΕΚ κ.ο.κ.).
Βασικός στόχος του νέου π.δ. είναι αφενός η αντιμετώπιση του φαινομένου του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης των υφιστάμενων κλάδων/ ειδικοτήτων και αφετέρου η συστηματική και με ενιαίο τρόπο συνολική αποτύπωση των κλάδων/ειδικοτήτων του δημόσιου τομέα, σε ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες εξελίξεις.
Σημειώνεται ότι το νέο «Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Παράρτημα Α ́, στο οποίο καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού/πρόσληψης ανάκλάδο/ειδικότητα προσωπικού και Παράρτημα Β’, στο οποίο αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι/ειδικότητες με τους νέους κλάδους/ειδικότητες του νέου π.δ.
Εν προκειμένω, στην περίπτωση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, το π.δ. 85/2022 βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με το π.δ. 99/2018 (Α ́ 187) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» θεσπίζοντας ως χωριστές ειδικότητες στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών τις ειδικότητες μηχανικών που περιλαμβάνονται στο οικείο π.δ., σημειώνεται δε, ότι δεν υφίσταται σε αυτό αυτοτελής / διακριτή κατηγορία επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.
Επισημαίνεται επιπροσθέτως ότι το δίπλωμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής περιλαμβάνεται μεταξύ των τυπικών προσόντων διορισμού τόσο στην ειδικότητα ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όσο και στις τρεις (3) ειδικότητες του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ήτοι ΠΕ Πληροφορικής (software-hardware), ΠΕ Πληροφορικής (software) και ΠΕ Πληροφορικής (hardware).
Περαιτέρω, στον ελληνικό δημόσιο τομέα εντοπίζονται ελάχιστες θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στους οργανισμούς φορέων. Συνεπώς, κρίθηκε σκόπιμο αυτές να κωδικοποιηθούν/ενσωματωθούν στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής που αφορά στη συντριπτική πλειοψηφία των υφιστάμενων οργανικών θέσεων του σχετικού αντικειμένου (πληροφορική). Το γεγονός ότι στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής εντάσσονται και πτυχία 4ετούς και διπλώματα 5ετούς διάρκειας σπουδών δεν αποτελεί λόγο για την περαιτέρω διάσπαση είτε του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής είτε του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με την προσθήκη επιπλέον ειδικότητας με τίτλο ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής, η οποία, όπως επισημάνθηκε, αφορά σε ελάχιστες υφιστάμενες οργανικές θέσεις φορέων. Εξάλλου, αντίστοιχες περιπτώσεις εντοπίζονται και σε άλλους κλάδους π.χ. στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, όπου πέραν των πτυχίων 4ετούς φοίτησης γίνονται αποδεκτά και τα πτυχία Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών (5ετούς διάρκειας).
Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα της Ομοσπονδίας σας θα εξεταστεί και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 σύμφωνα με την οποία «Η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) παρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών των φορέων της παρ. 1 και υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή μη του διατάγματος της παρ. 1, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών».