Οδηγός για το πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ”

Δημοσιεύθηκε η KYA – οδηγός για το «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων», το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ».

Η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» τροποποιήθηκε και η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την 30η Απριλίου 2023 (ή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων).

Βασικός στόχος του Προγράμματος «Ηλέκτρα» είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του Δημοσίου, η συμβολή του στην επίτευξη του εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα η εκπλήρωση του στόχου της ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης ποσοστού 3% της ωφέλιμης επιφάνειας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

Το Πρόγραμμα επιδοτεί επεμβάσεις που αφορούν (μεταξύ άλλων) στο κέλυφος, τα συστήματα θέρμανσης / ψύξης, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και στα συστήματα αυτονόμησης στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κτιρίων του Δημοσίου, τουλάχιστον έως την ενεργειακή κλάση Β, με παράλληλη επίτευξη, κατ’ ελάχιστον, 30% εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο και 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η συνολική επένδυση του έργου θα συμβάλει στη μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά 600 εκ. kWh ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση 2.5 εκ. m² ωφέλιμης επιφάνειας έως το 2026. Η επένδυση περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των μικρότερων και νησιωτικών περιοχών, των λιγνιτικών περιοχών (ως ρήτρα δίκαιης μετάβασης) καθώς και των περιοχών που πλήγηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 με τη μορφή της δυνατότητας υποβολής και μικρότερων αιτήσεων.

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2022 – 2025, με δυνατότητα παράτασης.

Δικαιούχοι του Προγράμματος «Ηλέκτρα»

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), στο σύνολο της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ.

Πόροι του Προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος «Ηλέκτρα» για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του ανέρχεται σε 670 εκατ. ευρώ, ενώ με την αναμενόμενη μόχλευση θα αγγίξουν το ποσό του 1 δισ. ευρώ.

Οι πόροι προέρχονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από πόρους του ιδίου και πόρους προερχόμενους από δανειακή σύμβαση μεταξύ αυτού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειδικότερα το ύψος χρηματοδότησης από το εθνικό σκέλος ανέρχεται σε 170 εκ. ευρώ και το συχρηματοδοτούμενο σε 500 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται μερικώς μέσω Επενδυτικών Δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και συνομολογούνται με τις δανειακές συμβάσεις Επενδυτικών δανείων που υπογράφονται μεταξύ των Δικαιούχων Φορέων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το υπολειπόμενο τμήμα της χρηματοδότησης μπορεί να προέρχεται από ιδίους πόρους των Δικαιούχων Φορέων.

Μέρος ή το σύνολο των επενδύσεων των έργων του Προγράμματος μπορεί να χρηματοδοτείται από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή τρίτους μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) των ν. 3855/2010 (Α’ 95) και ν. 4342/2015 (Α’ 143).

Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΔΕΠΕΑ) του ΥΠΕΝ.

Φορέας Ελέγχου του Προγράμματος ορίζεται το ΝΠΙΔ «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας» (ΚΑΠΕ).

Δείτε εδώ την ΚΥΑ