Υποεπιτροπή για τη στοχευμένη υποστήριξη Δήμων από Φυσικές καταστροφές

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1078 Τευχος Β’ 26 Φεβρουαρίου 2023 η σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής για τη στοχευμένη υποστήριξη των περιοχών Δήμων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Άρθρο 1
Σύσταση Υποεπιτροπής
Συστήνεται Υποεπιτροπή για τη στοχευμένη υποστήριξη των περιοχών Δήμων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές (εφεξής «Υποεπιτροπή»), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5Α της ΠΥΣ 3/2021, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Άρθρο 2
Συγκρότηση Υποεπιτροπής

 1. Η Υποεπιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:
  α. τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τον συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων, σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές, ως Πρόεδρο,
  β. τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
  γ. τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
  δ. τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 3. Η γραμματειακή υποστήριξη της Υποεπιτροπής παρέχεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 3
Έργο της Υποεπιτροπής

 1. Έργο της Υποεπιτροπής είναι η στοχευμένη υποστήριξη των Δήμων, που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και ιδίως:
  α. Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των αιτημάτων χρηματοδότησης των Δήμων για έργα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, η υποστήριξη σε ζητήματα εξεύρεσης κατάλληλων εργαλείων για τη χρηματοδότηση και η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στην Κυβερνη- τική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.
  β. Η υποβολή προτάσεων μέτρων νομοθετικής, κανονιστικής και οργανωτικής φύσης για τα ζητήματα της περίπτωσης α, στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.
 2. Το έργο της Υποεπιτροπής παρακολουθείται από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.
 3. Για την εκτέλεση του έργου της η Υποεπιτροπή απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων ή των Ο.Τ.Α., οι οποίες οφείλουν να παρέχουν σε αυτήν όλα τα απαραίτητα στοιχεία χωρίς καθυστέρηση. Η Υποεπιτροπή μπορεί επίσης να ζητεί και περαιτέρω πληροφορίες, αναλύσεις ή ειδικές εκθέσεις από ειδικούς συμβούλους ή άλλους φορείς, καθώς και να αξιοποιεί τις ομάδες εργασίας που συστήνονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5Α της 3/2021 ΠΥΣ (Α’ 56).

Άρθρο 4
Συνεδριάσεις Υποεπιτροπής – Λήψη αποφάσεων

 1. Η Υποεπιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά ανά τρίμηνο και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου της, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται στα μέλη της.
 2. Στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής μπορεί να με- τέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, εκπρόσωποι υπηρεσιών ή φορέων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί εταίροι και εμπει- ρογνώμονες.
 3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου
Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να:
α. συνεργάζονται με την Υποεπιτροπή για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων και των προτάσεών της,
β. ενημερώνουν την Υποεπιτροπή για την πορεία υλοποίησης των προτάσεών της και
γ. παρέχουν έγκαιρα στην Υποεπιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση και συνδρομή στο έργο της.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023
Ο Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για την Κρατική Αρωγή και την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ