Οι Δήμοι υποχρεούνται να έχουν σχέδια αντιμετώπισης τεχνολογικών Ατυχημάτων

Δύο σχέδια υποχρεούνται να έχουν εξειδικεύσει τοπικά οι δήμοι για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών τεχνολογικών ατυχημάτων στο πλαίσιο του Ξενοκράτη. Το πρώτο στάλθηκε στους Δήμους της 6η Φεβρουαρίου 2020 και το δεύτερο της 20η Φεβρουαρίου 2020.
Το πρώτο αφορά στην 1η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς ADR/RID.
Και το δεύτερο στην 3η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) με την κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ».

Και τα δύο καταρτίστηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής της ΥΑ 1299/07-04-2003 (ΦΕΚ 423Β’) «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (σχετικό 3) και της ΚΥΑ οικ. Γ5/48222/2474/2019 (σχετικό 4), η οποία αποτελεί την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/68/ΕΚ (ADR/RID 2019).
Η 1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων, κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να αποτυπωθούν οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων των φορέων που εμπλέκονται στη δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση ατυχημάτων κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Κατά την κατάρτιση του ανωτέρω Σχεδίου ελήφθησαν υπόψιν η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/68/ΕΚ (ADR/RID 2019) μέσω της ΚΥΑ οικ. Γ5/48222/2474/2019 (ΦΕΚ 2755/Β’/03-07-2019), αλλά και οι μεταβολές των Οργανισμών των Υπουργείων με τα Προεδρικά Διατάγματα του 2017 και του 2018, καθώς και οι διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές του 2019 οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο φορείς της κεντρικής διοίκησης (μετονομασία υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων, κλπ).
Το παρόν Σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται οποτεδήποτε εκδηλωθεί περιστατικό διαρροής, πυρκαγιάς ή/και έκρηξης κατά τη διάρκεια της οδικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων. Το Σχέδιο ενεργοποιείται αυτόματα μόλις η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερωθεί σχετικά με το περιστατικό από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (κατόπιν επιβεβαίωσης της κλήσης).

Το Σχέδιο έχει τους κάτωθι στόχους:
• να προσδιορίσει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας
όλων των φορέων που εμπλέκονται στη δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση συμβάντων και ατυχημάτων κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων,
• να παράσχει συντονιστικές οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό φορείς για την εφαρμογή του, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.
Στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου, το οποίο έχει ημερομηνία έγκρισης την 30η Ιουνίου 2020, παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:
Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των Περιφερειών (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, κλπ) της Χώρας που έχουν αρμοδιότητες συντήρησης στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της περιοχής ευθύνης τους, μετά την παραλαβή του παρόντος παρακαλούνται να αποστείλουν στις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Αρχές και στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. ή τα εντεταλμένα προς τούτο στελέχη των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών (κατά τόπο αρμοδιότητας), ονομαστικούς καταλόγους με τα στοιχεία επικοινωνίας (σε 24ωρη βάση) των υπευθύνων που εμπλέκονται στη διαχείριση συνεπειών από οδικά συμβάντα/ατυχήματα κατά τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.
Ομοίως, οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των Δήμων (Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών) της Χώρας που έχουν αρμοδιότητες συντήρησης στο δημοτικό οδικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης τους, μετά την παραλαβή του παρόντος παρακαλούνται να αποστείλουν στις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Αρχές και στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. ή τα εντεταλμένα προς τούτο στελέχη των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών (κατά τόπο αρμοδιότητας), ονομαστικούς καταλόγους με τα στοιχεία επικοινωνίας (σε 24ωρη βάση) των υπευθύνων που εμπλέκονται στη διαχείριση συνεπειών από οδικά συμβάντα/ατυχήματα κατά τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.
Οι Δήμαρχοι, οι Περιφερειάρχες, οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες (στους οποίους διαβιβάζεται το παρόν από τους οικείους Περιφερειάρχες) και οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να συμβάλουν στην υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο παρόν με την κατά περίπτωση έκδοση σχετικών αποφάσεων και τη δρομολόγηση των δράσεων που προβλέπονται στο παρόν διά των αρμοδίων οργανικών μονάδων Πολιτικής Προστασίας.
Δείτε εδώ το σχέδιο
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/sxedio_atyximaton_adr_rid_2020.pdf

Η 3η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) με την κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» καταρτίστηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της ΥΑ 1299/07-04-2003 (ΦΕΚ 423Β’) «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (σχετικό 3) και του άρθρου 11 (παρ. Β.1) της ΚΥΑ 172058/2016 (σχετικό 4) και αφορά στην αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης έκτασης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ (εφεξής «εγκαταστάσεις SEVESO»), με την οποία το εθνικό δίκαιο εναρμονίστηκε με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας SEVESO III.
Η 3η Έκδοση του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ, η οποία αποτελεί αναθεώρηση της 2ης Έκδοσης, κρίθηκε αναγκαία, σύμφωνα με την παρ. 4 του Μέρους 1 του παρόντος Σχεδίου, μετά τις νεότερες θεσμικές προβλέψεις (Ν. 4622/2019, ΠΔ 84/2019) και τις διοικητικές μεταβολές που έλαβαν χώρα σε Οργανισμούς Φορέων (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας). Επιπλέον, στην παρούσα αναθεωρημένη Έκδοση, έχουν προστεθεί οι περιπτώσεις 6 & 7 στο Μέρος ΙΙΙ, καθώς και το Παράρτημα 4, ενώ γίνεται και η επισήμανση ότι το Σχέδιο ενεργοποιείται αυτόματα μόλις η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερωθεί σχετικά με το περιστατικό από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και όχι μόνο από τον φορέα εκμετάλλευσης (κατόπιν επιβεβαίωσης της κλήσης). Ο τρόπος κατάρτισης των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ όπως αυτός προβλεπόταν στο Μέρος V της 2ης Έκδοσης παραμένει ο ίδιος και προστίθεται σε αυτά και το Παράρτημα 4.

Η παρούσα Έκδοση εξακολουθεί να έχει τους ίδιους στόχους με τη 2η Έκδοση, δηλαδή:
• να προσδιορίσει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας όλων των φορέων που εμπλέκονται στη δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης
Έκτασης (ΤΑΜΕ) σε εγκαταστάσεις SEVESO,
• να αποτελέσει τη βάση σχεδίασης των Ειδικών (εξωτερικών) ΣΑΤΑΜΕ, τα οποία
καταρτίζονται από τις Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών
για όλες τις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας της περιοχής αρμοδιότητάς τους και
• να παράσχει συντονιστικές οδηγίες προς:

  • όλους τους εμπλεκομένους σε αυτό φορείς για την εφαρμογή του, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται και
  • τις Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών για την κατάρτιση των Ειδικών (εξωτερικών) ΣΑΤΑΜΕ.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου, το οποίο έχει ημερομηνία έγκρισης την 6η Φεβρουαρίου 2020, παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:
Οι Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών να προβούν στην κατάρτιση των Ειδικών (εξωτερικών) ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας της περιοχής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος V του παρόντος Σχεδίου. Επιπλέον, λόγω του ότι διαθέτουν κατάλογο με τις εγκαταστάσεις SEVESO της περιοχής αρμοδιότητάς τους (ΚΥΑ 172058/2016, άρθρο 23, παρ. 1), να προβούν στην αναπαραγωγή του παρόντος Σχεδίου και την αποστολή του στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και στους οικείους Δήμους εντός των οποίων βρίσκονται εγκαταστάσεις SEVESO ανώτερης βαθμίδας.
Οι Δήμαρχοι, οι Περιφερειάρχες, οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες (στους οποίους διαβιβάζεται το παρόν από τις Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειών) και οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να συμβάλουν στην υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο παρόν με την κατά περίπτωση έκδοση σχετικών αποφάσεων και τη δρομολόγηση των δράσεων που προβλέπονται στο παρόν διά των αρμοδίων οργανικών μονάδων Πολιτικής Προστασίας.

Δείτε εδώ το σχέδιο
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/shedio_irakleitos.pdf