59 άτομα διορίζονται στα ΚΕΠ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1331 Τεύχος Β’ 8 Μαρτίου 2023 η κατανομή προσωπικού στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των ΟΤΑ α’ βαθμού (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφασίσζει την κατανομή πενήντα εννέα (59) ατόμων, μόνιμου προσωπικού, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των ΟΤΑ α’ βαθμού, βάσει του οριστικού πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 372 και κυρώθηκε με την υπ’αρ. 100/2023/9-2-2023 απόφαση του Β’Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν έκδοσης της 7Κ/2021 προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 28), όπως τροποποιήθηκε (Α.Σ.Ε.Π. 31).