161 εκ για το «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας»

Την ένταξη έργων Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και όπως τα έργα παρουσιάζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης, στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, ενέκριναν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης και ο Αν Υπουργός Εσωτερικών κ. Πέτσας.

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσης απόφασης ανέρχεται σε 161.032.998,59 € (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μέχρι την 07/04/2023, θα πρέπει να έχει αναρτηθεί Περίληψη Διακήρυξης του έργου.
Μέχρι την 30/6/2023 (Milestone), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση των συμβάσεων από πλευράς των Δικαιούχων με την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών όσες προτάσεις δεν έχουν επιτύχει τους ανωτέρω στόχους, απεντάσσονται από το Πρόγραμμα και τα υποβαλλόμενα στοιχεία επιστρέφονται στους Δικαιούχους.
Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31.12.2025. Οι εργασίες από τους Αναδόχους των έργων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30.09.2025 (Milestone).

Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Οι Δικαιούχοι υποχρεούται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσουν την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση των έργων αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ επανεξετάζει τα έργα και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής τους.
Τα στάδια και δικαιολογητικά της χρηματοδότησης των έργων καθορίζονται ως ακολούθως:
 Αποδίδεται εφάπαξ προκαταβολή 30% επί του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων της απόφασης αυτής στους δικαιούχους όπως εμφανίζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι μετά τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης.
Η χρηματοδότηση του υπολοίπου ποσού των έργων θα πραγματοποιείται τμηματικά και σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει απορροφηθεί η παραπάνω προκαταβολή. Ειδικότερα οι Δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησης στην Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Σύμβαση έργου / προμήθειας,
• Πιστοποιημένο λογαριασμό, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό του
έργου, τον ανάδοχο και τον εγκεκριμένο προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης ή
σχετικά τιμολόγια με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες,
• Πρωτόκολλα / βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται,
• βεβαίωση από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δικαιούχου για τη
συμμόρφωση των έργων με τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ)
Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων συντάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, αίτημα χρηματοδότησης για την πληρωμή των Δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών που αφορούν τα ενταγμένα έργα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος.

Δ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για επί μέρους διατάξεις του Προγράμματος, εφόσον απαιτούνται, παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.
Η πρόσκληση και το υποστηρικτικό υλικό να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:
www.greece20.gov.gr www.ypes.gr

Δείτε εδώ σε ποιους δήμους εγκρίθηκαν τα έργα