Διευκρινίσεις για την τήρηση του Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ αριθ. Πρωτ.: 243/16983/01.03.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με Θέμα τις : “Διευκρινίσεις για την τήρηση του Μητρώου ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων των Δήμων και Περιφερειών των άρθρων 25 και 26 του ν. 4257/2014 “.
Υπενθυμίζεται ότι οι Δήμοι και οι περιφέρειες οφείλουν να αποστέλλουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τα προβλεπόμενα στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια καταχωρούνται στο αντίστοιχο Μητρώο, σύμφωνα με τα υποδείγματα.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθ.16457/12.5.2015 και 16456/12.5.2015 (ΦΕΚ 937 Β ́/21.5.2015), οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 25 και 26 του ν. 4257/2014, προβλέπεται αναλυτικά το περιεχόμενο και η διαδικασία τήρησης Μητρώου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (νπδδ) και επιχειρήσεων των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του ως άνω νόμου, σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση δημιουργείται και τηρείται «Μητρώο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και «Μητρώο επιχειρήσεων», στα οποία καταχωρούνται ανεξαιρέτως όλα τα νπδδ και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ αντίστοιχα1.

Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 των ως άνω Αποφάσεων, τα δύο Μητρώα τηρούνται στα Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων των Διευθύνσεων Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Οι δήμοι και οι περιφέρειες οφείλουν να αποστέλλουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 των Υπουργικών Αποφάσεων στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια καταχωρούνται στο αντίστοιχο Μητρώο σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο παράρτημα της εγκυκλίου υπ. Αρ.Πρωτ. 19845/11-6-2015 (υποδείγματα 1 και 2). Επισημαίνουμε δε, ότι στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, περιλαμβάνονται, και οι επιχειρήσεις που συνιστώνται βάσει ειδικών διατάξεων νόμων, οι οποίες διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους, και αποτελούν επιχειρήσεις Ο.Τ.Α ειδικού σκοπού, όπως π.χ. Δ.Ε.Υ.Α., Φ.Ο.Δ.Σ.Α., αναπτυξιακοί οργανισμοί, ενεργειακές κοινότητες κ.λπ.. Επίσης, την ίδια υποχρέωση έχουν και τα νπδδ της τοπικής αυτοδιοίκησης που ενδεχομένως έχουν συσταθεί από ειδικές διατάξεις νόμων (λ.χ. Φορείς Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης).
Ως προς τις ειδικότερες διαδικασίες τήρησης του Μητρώου και επειδή έχει παρατηρηθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις στη στήλη «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» του πίνακα δεν αναγράφεται πάντα η ειδικότερη κατηγορία στην οποία εμπίπτει κάθε νομικό πρόσωπο, αλλά επαναλαμβάνεται η νομική μορφή, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τη ορθή καταχώρισή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και νπδδ, που αναφέρονται ενδεικτικά στους παρακάτω πίνακες:

Στην κατηγορία «ΛΟΙΠΑ ΝΠΔΔ» μπορούν να εντάσσονται οι φορείς που δεν ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, όπως για παράδειγμα οι φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης κ.λπ.
Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του ν. 4257/2014, προκειμένου να εξασφαλίσουν την είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από φορέα του δημόσιου τομέα, τα νπδδ των ΟΤΑ υποχρεούνται να προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση καταχώρισής τους στο τηρούμενο από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μητρώο. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις των δήμων και των περιφερειών δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε δημόσιο διαγωνισμό ή να εισπράττουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από φορέα του δημόσιου τομέα, αν δεν υποβάλλουν, μαζί με τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, την ανωτέρω βεβαίωση.
Τέλος, κατά το άρθρο 6 των προαναφερθεισών Υπουργικών Αποφάσεων, υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των δήμων και των περιφερειών να αποστέλλουν αμελλητί, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους τα επικαιροποιημένα, , στοιχεία των νπδδ και των επιχειρήσεών τους και μετά τον έλεγχο της πληρότητας και την καταχώριση αυτών, η αρμόδια υπηρεσία να εκδίδει τη σχετική βεβαίωση. Επισημαίνουμε ότι η επικαιροποίηση των στοιχείων και η έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη από την υποχρέωση ενημέρωσης του Μητρώου, για τυχόν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους.
Παρακαλούμε, για τη σχετική ενημέρωση των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, της χωρικής σας αρμοδιότητας, για τις ενέργειές τους, καθώς και για την αποστολή στο Υπουργείο, των επικαιροποιημένων πινάκων των δύο Μητρώων μέχρι την 7η Απριλίου 2023.

Πληροφορίες :Α. Πάγκαλης
Γ. Κατσίκα
Α. Βρεκούση
e-mail : [email protected] [email protected]
[email protected]
τηλ. :2131364338-29-60