Εγκύκλιος για προγραμματικές συμβάσεις, αναγνώριση οικισμών και κωλύματα εκλογιμότητας

Με την εγκύκλιο: 291 Α.Π.: 21712/14-03-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, παρέχεται ενημέρωση για τις αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 5027/2023 (Α ́48) αναφορικά με τα ακόλουθα ζητήματα:
➢ Άρθρο 45 – Προγραμματικές συμβάσεις – Τροποποίηση της περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.
➢ Άρθρο 47 – Προϋποθέσεις αναγνώρισης οικισμού ως δημοτικής κοινότητας – Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010.
➢ Άρθρο 57 – Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 64 ν. 4954/2022.
➢ Άρθρο 58 – Κωλύματα εκλογιμότητας όσων έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4804/2021.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο