3 δόση ΚΑΠ στις Περιφέρειες

Κατανέμονται στις Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 8.000.000,00€, ως τρίτη (Γ ́) τακτική επιχορήγηση έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους.

Τα αποδοτέα ποσά έχουν προκύψει λαμβάνοντας υπόψη την παρακράτηση ποσού από τις Περιφέρειες που συσσωρεύουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 107 του ν.4714/2020, προκειμένου να μεταφερθεί στους ειδικούς λογαριασμούς κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους των υπόχρεων Περιφερειών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.