Ευρωπαϊκό εργαστήριο Συμμετοχικής Δημοκρατίας

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ χρειάζονται ισχυρή δημοκρατική νομιμoποίηση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η συμμετοχική δημοκρατία μπορεί να υποστηρίξει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών. Για να διασφαλιστεί αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και το Ίδρυμα Bertelsmann ξεκίνησαν στις 9 Μαρτίου ένα νέο έργο για την υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών στην ενσωμάτωση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεών τους, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την ΕΕ.
Βασιζόμενη στο έργο του 2021 «Από το τοπικό στο ευρωπαϊκό» και ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ανανέωσε τη συνεργασία της με το Ίδρυμα Bertelsmann για να οργανώσει διαβουλεύσεις με πολίτες με προηγμένες και καινοτόμες ιδέες και να εισάγουν το στοιχείο της συμμετοχικής δημοκρατίας στη λήψη των αποφάσεών τους, ιδίως σε θέματα σχετικά με την ΕΕ, όπως η ενέργεια, το κλίμα ή η υγεία κλπ. Σε ένα κοινό έργο, το οποίο ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου κατά τη διάρκεια μιας εναρκτήριας διάσκεψης, στόχος είναι να υποστηριχθούν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στην οικοδόμηση ικανοτήτων για την υλοποίηση έργων συμμετοχής των πολιτών. Οι πόλεις και οι περιφέρειες είναι τα εργαστήρια για καινοτόμους μηχανισμούς συμμετοχής. Όλο και πιο συχνά, καθίσταται απαραίτητο για τους πολιτικούς να συμπεριλαμβάνουν τις φωνές των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας (EL/EPP), Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε: «Από το 2016 βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της προώθησης της συμμετοχικής και διαβουλευτικής δημοκρατίας σε περιφέρειες και πόλεις. Η δημοκρατία δεν είναι μια στατική ιδέα αλλά απαιτεί άνοιγμα σε νέες τεχνολογίες και νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με τους πολίτες. Αυτό το νέο έργο θα ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών να εφαρμόζουν μεθόδους διαβούλευσης. Με τη συνεχή επαφή με τους πολίτες και τη διασφάλιση αυτού του μόνιμου διαλόγου, Οι αποφάσεις που θα λάβουμε θα είναι περισσότερο εναρμονισμένες με τις συνθήκες που επικρατούν και με ό,τι έχει σημασία στη ζωή των ανθρώπων».

Η Dubravka Šuica, Ευρωπαία Επίτροπος για τη Δημοκρατία και το Δημογραφικό, δήλωσε: «Η δημοκρατία ευδοκιμεί με την ικανότητα των πολιτών να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν στη δημοκρατία τους σε όλα τα επίπεδα. Στο διαβουλευτικό κύμα ηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνοντας προτάσεις για το Μέλλον της Ευρώπης με ανατροφοδότηση. Είμαστε το πρώτο εκτελεστικό όργανο που έχει ενσωματώσει τη διαβουλευτική δημοκρατία στη χάραξη πολιτικής μας μέσω μιας νέας γενιάς Ευρωπαϊκών Επιτροπών Πολιτών. Από το 2021 το έργο μας υποστηρίζεται από το Κέντρο Ικανοτήτων για Συμμετοχική και Διαβουλευτική Δημοκρατία (Competence Centre on Participatory and Deliberative Democracy). Σήμερα γίνονται ασκήσεις διαβουλευτικής δημοκρατίας σε πάνω από 1.300 δήμους. Πρέπει να τους ενθαρρύνουμε και να τους στηρίξουμε».

Το έργο θα επικεντρωθεί σε τρία σκέλη:

Οικοδόμηση ικανοτήτων για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την ενσωμάτωση της συμμετοχής των πολιτών στις περιφέρειες και τις πόλεις τους, παρέχοντας εργαστήρια και σεμινάρια για θέματα που επισημαίνονται ως προτεραιότητες για τις περιφέρειες και τους δήμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συμπερίληψη πρακτικών συμμετοχικής δημοκρατίας στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ με τη δημιουργία ενός δικτύου περιφερειών που θα διεξάγουν δραστηριότητες για επιλεγμένες πολιτικές της ΕΕ που σχετίζονται με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές· και
Υλοποίηση ποιοτικής εκστρατείας που περιστρέφεται γύρω από μια χάρτα για τη συμμετοχική δημοκρατία.

Ιστορικό:
Στο κοινό έργο «Από το τοπικό στο ευρωπαϊκό», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και το Ίδρυμα Bertelsmann – μαζί με 23 έργα συνεργασίας από 67 ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες – διεξήγαγαν Διαλόγους Πολιτών με περίπου 200 πολιτικούς. Μεταξύ αυτών των πολιτικών ήταν και 14 μέλη της ΕτΠ. Δύο χιλιάδες Ευρωπαίοι πολίτες συνέβαλαν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης με περισσότερες από 400 συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Η τελική έκθεση σχετικά με αυτή τη σειρά διαβουλεύσεων με πολίτες μπορείτε να βρείτε εδώ.