Μέχρι 31 Μαρτίου προθεσμία προσβασιμότητας στα ΚΔΑΠ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./ 31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργι- κής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» (Β’ 2332).

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/ 20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης.
Η παρ. 6 του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδι- αγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλη- σης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» (Β’ 2332) τροποποιείται ως εξής:
«6. Οι δομές των παρ. 1 και 2 οφείλουν να προσαρμοστούν στις προβλέψεις της παρούσας ως προς την προσβασιμότητά τους από άτομα με αναπηρία, μέχρι την 31.03.2023, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012 (Α’79) και το άρθρο 1 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/ 139606/1662/30.12.2022 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Παράταση των προθεσμι- ών των παρ. 4 και 10 του άρθρου 26 “Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμπο- διζόμενα άτομα” του ν. 4067/2012 “Νέος Οικοδομικός Κανονισμός”» (B’ 7028).