Αναπροσαρμογή τιμών συμβάσεων προμήθειας αγαθών

Δημοσιεύθηκε η υπ΄Αριθμ. Πρωτ.: 23799/ 15/03/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία ανακοινώνεται ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή(Δ.Τ.Κ), που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος των συμβάσεων, με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών, κατ’ εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016, για παραδόσεις αγαθών εντός του μηνός Μαρτίου 2023.

Δείτε εδώ τις τιμές