Φεκ για την ταξινόμηση των αρμοδιοτήτων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1694 Τεύχος Β’ 20 Μαρτίου 2023 ο καθορισμός του περιεχομένου και του εύρους κάθε επιπέδου της λειτουργικής ταξινόμησης των δημοσίων πολιτικών καθώς και της μεθοδολογίας κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης του άρθρου 7 του ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 12).

Με την απόφαση ορίζεται σύμφωνα με το λειτουργικό κριτήριο η ταξινόμηση των δημοσίων πολιτικών που ασκούνται από περισσότερους φορείς σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο επίπεδο αναφοράς, καθώς και η μεθοδολογική προσέγγιση για την αξιολόγηση, μεταφορά, κατανομή ή και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διακυβέρνησης όπως προσδιορίζονται στην περ. γ) του άρθρου 3 του ν. 5013/2023.

Λειτουργική Ταξινόμηση Δημοσίων Πολιτικών

 1. Για την υλοποίηση του «Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης» οι δημόσιες πολιτικές ταξινομούνται ως εξής:
  α) Σε πρώτο επίπεδο, δηλαδή ανά «λειτουργική περιοχή», γίνεται η ομαδοποίηση των δημοσίων πολιτικών στο πλέον ευρύ αλλά διακριτό πεδίο,
  β) σε δεύτερο επίπεδο, έκαστη «λειτουργική περιοχή» αναλύεται σε διακριτά, μερικότερα υποσύνολα, τους «λειτουργικούς τομείς»,
  γ) σε τρίτο επίπεδο, έκαστος «λειτουργικός τομέας», αναλύεται σε επιμέρους θεματικά αντικείμενα,
  δ) σε τέταρτο επίπεδο, σε κάθε θεματικό αντικείμενο ταξινομούνται οι επιμέρους αρμοδιότητες των φορέων του δημοσίου όπως προβλέπονται στους οργανισμούς τους.
 2. Για την εφαρμογή της αποφασης, η ομαδοποίηση των δημόσιων πολιτικών σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο αναφοράς ακολουθεί το Διεθνές Πρότυπο Ταξινόμησης των λειτουργιών της Κυβέρνησης (Classification of the functions of government – COFOG). Το τρίτο επίπεδο αναφοράς της λειτουργικής ταξινόμησης ορίζεται σε θεματικά αντικείμενα πολιτικών, όπως καταγράφονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Α.

Οι φορείς του δημοσίου του άρθρου 4 του ν. 5013/2023 ακολουθούν ενιαία μεθοδολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ως άνω νόμου, ως ακολούθως:

α. Καταγραφή και ταξινόμηση των αρμοδιοτήτων με βάση το περιεχόμενό τους σε: αα) επιτελικές, όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός και η απλούστευση διαδικασιών, αβ) υποστηρικτικές, όπως η οικονομική λειτουργία και διαχείριση ανθρώπινων πόρων, αγ) εκτελεστικές, όπως οι αδειοδοτήσεις προς τους πολίτες, οι αδειοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις και οι πιστοποιήσεις, αδ) ελε- γκτικές, όπως επιθεωρήσεις και εσωτερικοί έλεγχοι και αε) παρακολούθησης αποτελεσματικής πολιτικής και αξιολόγησης αποτελεσμάτων της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 5013/2023.
β. Συσχετισμό των αρμοδιοτήτων τους προς τις δημό- σιες πολιτικές και αντιστοίχιση με θεματικά αντικείμενα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 5013/2023 και του άρθρου 2 της παρούσας.
γ. Εντοπισμός των εμπλεκόμενων φορέων σε κάθε επί- πεδο διακυβέρνησης και καταγραφή των συνεργειών ανά αρμοδιότητα με τρίτους φορείς, καθώς και τυχόν επικαλύψεων, εφόσον υπάρχουν.

 1. Για οποιαδήποτε μεταβολή, ανακατανομή ή/και μεταφορά αρμοδιοτήτων οι καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς προβαίνουν στα ακόλουθα:
  α. Ταξινομούν τις υπό εξέταση αρμοδιότητες σύμφωνα με τη λειτουργική ταξινόμηση δημοσίων πολιτικών του άρθρου 2 της παρούσας.
  β. Κατηγοριοποιούν τις υπό εξέταση αρμοδιότητες με βάση το περιεχόμενό τους σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του παρόντος.
  γ. Εντοπίζουν τους εμπλεκόμενους φορείς στα επίπεδα διακυβέρνησης.
  δ. Συσχετίζουν τις υφιστάμενες αρμοδιότητές τους με τις υπό εξέταση αρμοδιότητες.
  ε. Αναλύουν ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η εν λόγω μεταβολή, ανακατανομή ή/και μεταφορά των υπό εξέταση αρμοδιοτήτων και τεκμηριώνουν την αναγκαιότητά τους.
  στ. Καταγράφουν διεθνή ή εθνική εμπειρία/καλές πρακτικές, εφόσον υπάρχουν.
 2. Για την ενίσχυση και τεκμηρίωση της προτεινόμενης μεταβολής, ανακατανομής ή/και μεταφοράς των υπό εξέταση αρμοδιοτήτων, οι φορείς της παρ. 2 του παρόντος αποτυπώνουν, αναλύουν και συγκρίνουν την υφι- στάμενη κατάσταση σε σχέση με την προτεινόμενη. Οι ανωτέρω φορείς δύνανται να καταρτίζουν περισσότερες της μιας προτάσεις περί μεταβολής, ανακατανομής ή/και μεταφοράς αρμοδιοτήτων, τις οποίες συγκρίνουν με την υφιστάμενη κατάσταση.
 3. Προκειμένου να θεμελιωθεί η βέλτιστη άσκηση των υπό εξέταση αρμοδιοτήτων και σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυ- βέρνησης του άρθρου 6 του ν. 5013/2023, ορίζονται παράμετροι, οι οποίες εφαρμόζονται οριζόντια σε όλες τις προτάσεις της παρ. 3 και επιλέγονται κατά περίπτωση εφόσον συνάδουν με τη φύση των υπό κρίση αρμοδι- οτήτων, ως εξής:
  i. Γεωγραφική παράμετρος, στην οποία αναλύονται και εξετάζονται γεωγραφικά δεδομένα, όπως ενδεικτικά η γεωγραφική έκταση, το αστικό περιβάλλον, η νησιωτικότητα, οι ορεινές περιοχές και η καταλληλότητα της προτεινόμενης μεταβολής, ανακατανομής ή/και μεταφοράς των αρμοδιοτήτων σε σχέση και με τη χωρική τους κλιμάκωση.
  ii. Πληθυσμιακή παράμετρος, στην οποία αναλύονται και εξετάζονται δεδομένα όπως ο συνολικός πληθυσμός και οι ομάδες στόχοι-εξυπηρετούμενοι.
  iii. Οικονομική παράμετρος, στην οποία αναλύονται δεδομένα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις στην οικο- νομία, όπως ενδεικτικά βιομηχανία, τουρισμό, εμπόριο, γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία.
  iv. Δημοσιονομική παράμετρος, στην οποία αναλύ- ονται δεδομένα που σχετίζονται με τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για την άσκηση των υπό εξέταση αρμοδιοτήτων.
  v. Επιχειρησιακή παράμετρος, στην οποία αναλύονται και εξετάζονται δεδομένα που σχετίζονται με τους ανα- γκαίους πόρους όπως ενδεικτικά κτιριακές υποδομές, εξοπλισμό, ανθρώπινους πόρους για την άσκηση των υπό εξέταση αρμοδιοτήτων.
  vi. Περιβαλλοντική παράμετρος, στην οποία αναλύο- νται δεδομένα που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την άσκηση των υπό εξέταση αρμοδι- οτήτων.
  vii. Παράμετρος ποιότητας παροχής δημόσιου αγαθού, στην οποία αναλύονται δεδομένα που σχετίζονται με την παροχή μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος.
 4. Το σύνολο των αναφερομένων στις παρ. 2, 3 και 4 περιλαμβάνονται σε Έκθεση Τεκμηρίωσης, η οποία συ- νοδεύει υποχρεωτικά την πρόταση/τις προτάσεις για την μεταβολή, ανακατανομή ή/και μεταφορά αρμοδιοτήτων.
 5. Για τη σύνταξη της Έκθεσης Τεκμηρίωσης αξιοποι- ούνται, μεταξύ άλλων, και δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης του άρθρου 15 του ν. 5013/2023, το οποίο περιλαμβάνει:
  α. Δεδομένα οργάνωσης του δημοσίου, σχετικά με τους φορείς, τις οργανικές μονάδες, τις αρμοδιότητες και τις σχετικές διατάξεις.
  β. Δεδομένα πόρων των φορέων του δημοσίου, σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή και τους ανθρώπινους πόρους.
  γ. Δεδομένα από ηλεκτρονικά συστήματα του δημοσί- ου μέσω διαλειτουργικότητας, όπως ενδεικτικά το ΟΠΣ Δημοσιονομικής Πολιτικής, το σύστημα «Μίτος».
  δ. Επεξεργασμένα δεδομένα από ηλεκτρονικά συστή- ματα του δημοσίου, όπως ενδεικτικά «taxisnet», «ΓΕΜΗ», «Εργάνη», Εθνικό Δημοτολόγιο και Ληξιαρχείο.

ε. Στατιστικά στοιχεία και δείκτες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
στ. Κατά περίπτωση δεδομένα που τηρούνται από τρίτες δημόσιες υπηρεσίες.
ζ. Δεδομένα που προκύπτουν στο πλαίσιο της διαβού- λευσης του Πληροφοριακού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης του άρθρου 15 του ν. 5013/2023.

 1. Το Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο σύνταξης της γνωμοδότησης σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 5013/2023, συντάσσει Έκθεση Τεκμηρίωσης.
 2. Οι Εκθέσεις Τεκμηρίωσης των παρ. 5 και 7 υποβάλ- λονται στο Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 5013/2023.
 3. Οι Εκθέσεις Τεκμηρίωσης υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων για τη βέλτιστη άσκηση των υπό εξέταση αρμοδιοτήτων εφαρμόζοντας τις αρχές του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 5013/2023.

Άρθρο 4 Τελική διάταξη

 1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας κάθε φορέας του δημοσίου προβαίνει υποχρεωτικά εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, στις ενέργειες της παρ. 1 του άρθρου 3.
 2. Τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται στο Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης του άρθρου 15 του ν. 5013/2023.

Δείτε το ΦΕΚ με τα Παραρτήματα