Νέες διαδικτυακές υπηρεσίες στα ΚΕΠ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1687 Τεύχος Β’ 20 Μαρτίου 2023 η Αριθμ. 13388 ΕΞ 2023 του Υπουργού Επικρατείας κ. Κυριάκου Πιερακκάκη με τίτλο “Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλι- σης ΑΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Αποφασίζει:

 1. Τη διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ:
  α) διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» με την μέθοδο «Έλεγχος στοιχείων με ΑΦΜ (επιπλέον πεδίο εξόδου: Κωδικός εγγράφου ταυτοποίησης)»,
  β) διαδικτυακή υπηρεσία «Υποβολή αίτησης από gov. gr και αποστολή σε θυρίδα» με την μέθοδο «Δημιουργία εγγράφου και ανάρτησή του σε θυρίδα του GOV.GR»,
  γ) διαδικτυακή υπηρεσία «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» με τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Λήψη στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ
 • Λήψη εκτεταμένων στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ,
  δ) διαδικτυακή υπηρεσία «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα» με τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Λήψη εγγραφών με τα στοιχεία όλων των υπαλλήλων των ΚΕΠ
 • Λήψη στοιχείων υπαλλήλου ΚΕΠ με βάση τον ΑΦΜ του υπαλλήλου,
  ε) διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0»,
  στ) διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth2.0.PA – Υπαλλήλων».

Επομένως όλα αυτά τα στοιχεία δεν πρέπει να ζητούνται από τους πολίτες.