Αιτήσεις χρηματοδότησης το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2023

Σε συνέχεια της Έγκρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2023» (ΑΔΑ: ΨΝ6Σ46Ψ844-Ε72), για την συγχρηματοδότηση έργων LIFE πρόκειται να διατεθεί ποσό μέχρι 462.734,79 €.

Το Πράσινο Ταμείο ενημερώνει τους φορείς ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Στις περιπτώσεις που ένας φορέας επιθυμεί να αιτηθεί χρηματοδότηση για περισσότερα από ένα έργα LIFE, τότε θα πρέπει να αποστείλει ισάριθμες αιτήσεις.

Επιπρόσθετα, για να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης για ένα έργο δεν θα πρέπει να είναι σε εκκρεμότητα πληρωμή από εντάξεις προηγούμενων ετών.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιέχουν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Σύντομη περιγραφή έργου
  2. Χρονική διάρκεια έργου
  3. Πίνακα με προϋπολογισμό φορέα όπου θα φαίνεται η ιδία συμμετοχή για το σύνολο της διάρκειας του έργου (όπως εμφανίζεται στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης)
  4. Αιτούμενο ποσό για ένα έτος
  5. Λόγοι για τους οποίους αιτείστε την χρηματοδότηση
  6. Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Τέλος, μετά την παραλαβή της αίτησής τους, θα ζητηθούν πληροφορίες (ημερομηνίες αναφορών, οικονομικές φόρμες) για χρηματοδοτήσεις παλαιότερων ετών που έχει λάβει ο φορέας.

Δείτε εδώ τον Οδηγό χρηματοδότησης
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2023/03/ΟΔΗΓΟΣ-ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΕΡΓΩΝ-LIFE-2023.pdf