Θεσπίζονται αρμοδιότητες ΣΔΙΤ στις Οικονομικές Επιτροπές

Με το άρθρο 10 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» που κατατέθηκε στην Βουλή προστίθενται διατάξεις αρμοδιότητων των Οικονομικών Επιτροπών για έργα και μελέτες ΣΔΙΤ.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών κατά την εκτέλεση συμβάσεων, που υλοποιούνται με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ν. 3389/2005 -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 και παρ. 1 άρθρου 163 ν. 3852/2010

  1. Στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 82), περί αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής των δήμων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο σχετικά με τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 διαμορφώνεται ως εξής:
    «ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α` 147). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α’ 232) ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας.»
  2. Στο πρώτο εδάφιο της περ. ιστ της παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3852/2010, περί αρμοδιοτήτων του περιφερειακού συμβουλίου, προστίθεται η φράση «και των συμβάσεων που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α’ 232) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής» και η περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 163 διαμορφώνεται ως εξής:
    «ιστ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη και των συμβάσεων που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α’ 232) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του πρώτου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του. Δύναται να εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες προς άσκηση καθηκόντων αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων της περ. ιστ) πλην των ζητημάτων που άπτονται τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτών».
  3. Στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής των περιφερειών, προστίθεται τρίτο εδάφιο σχετικά με τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 176 διαμορφώνεται ως εξής:
    «στ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α` 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α’ 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».
  4. Αποφάσεις Οικονομικών Επιτροπών Δήμων και Περιφερειών που ελήφθησαν από την έναρξη ισχύος του ν. 5013/2023 (Α’ 12) για συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α’ 232) και αφορούν στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 3 του παρόντος, λογίζονται ως έγκυρες.