Παράταση για τα ΣΒΑΚ

Με το σχέδιο μόνου «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή και συγκεκρμένα με το άρθρο 94 δίνεται παράταση στα ΣΒΑΚ και καθορίζοντια οι όροι λειτουργίας της πλατφόρμας των δήμων.

Συγκεκριμένα το Άρθρο 94 αναφέρει:
Παράταση προθεσμιών για έναρξη κατάρτισης ΣΒΑΚ και εξουσιοδοτικής διάταξης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4784/2021

  1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4784/2021 (Α’ 40) τροποποιείται ως προς την προθεσμία της υποχρέωσης έναρξης της κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
    «3. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) κατοίκων, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη γενική απογραφή πληθυσμού, οι ΟΤΑ α’ βαθμού, ανεξαρτήτως πληθυσμού κατοίκων εφόσον εμπίπτουν στις περιοχές αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και το σύνολο των ΟΤΑ β’ βαθμού υποχρεούνται στην έναρξη κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. έως 31.12.2024. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 συνιστά την έναρξη της κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ.»
  2. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4784/2021 τροποποιείται ως προς την προθεσμία έκδοσης της κοινής απόφασης και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
    «4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που εκδίδεται εντός τριών (3) ετών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία δημιουργίας, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα Σ.Β.Α.Κ. και κάθε άλλο σχετικό με αυτή θέμα.».