Έληξε η υποχρεωτική παροχή διοικητικής υποστήριξης των δήμων

Εγκύκλιο, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνέχεια του υπ ́αριθμ. πρωτ. 46731/13-07-2022 εγγράφου, με την οποία υπενθυμίζει ότι την 31η.12.2022 έληξε ο θεσμός της υποχρεωτικής παροχής διοικητικής υποστήριξης των δήμων.

Ειδικότερα, την 31η.12.2022 έληξε η προθεσμία παράτασης της υποχρεωτικής παροχής διοικητικής υποστήριξης σε δήμους που δεν είχαν επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, κατ ́ εφαρμογή της περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010.

Η λήξη της διοικητικής υποστήριξης, με τις μέχρι πρόσφατα συνεχείς παρατάσεις, σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς μεταβατικής περιόδου. η οποία ταυτίστηκε όχι μόνο με την έμπρακτη επιλογή του νομοθέτη για την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης με μεταφορά αρμοδιοτήτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και με δύσκολες συγκυρίες που συνδέθηκαν με την εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής.

Οι μεταβατικές παρατάσεις της διοικητικής υποστήριξης συνδέθηκαν με την προσπάθεια του νομοθέτη να ενισχύσει τους δήμους με την αξιοποίηση πρόσθετων εργαλείων συνεργατικής αντίληψης, για την απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την πρόβλεψη του θεσμού των αναπτυξιακών οργανισμών και την ισχυροποίηση των διαδημοτικών συνεργασιών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023, κατ ́ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 74 του ν. 4954/2022 (Α ́136), όλοι οι δήμοι της χώρας ασκούν αυτοδύναμα, χωρίς υποχρεωτική παροχή διοικητικής υποστήριξης, τις αρμοδιότητες που τους απονεμήθηκαν το έτος 2011, όπως περιγράφονται στην περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 και όπως ισχύουν σήμερα, στη βάση του εξελισσόμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη δράση και τη λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο αυτό, με την εγκύκλιο, διευκρινίζονται βασικά βήματα μετάβασης στην αυτοδύναμη άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων.
Επισημαίνεται ότι οι δήμοι, για την υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις επιμέρους αρμοδιότητες, οφείλουν να συνεργάζονται με τα καθ ́ύλην αρμόδια Υπουργεία, τα οποία έχουν την ευθύνη συντονισμού άσκησης των επιμέρους δημόσιων πολιτικών.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο