Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών των δήμων

Η Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε Οδηγό για την καταστατική θέση των αιρετών των δήμων για την παροχή πλήρους και έγκυρης ενημέρωση στους αιρετούς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και στις δημοτικές υπηρεσίες, αναφορικά με τις κάθε είδους απολαβές και ειδικές άδειες που δικαιούνται οι αιρετοί των δήμων (δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων), οι συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης καθώς και οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων, προκειμένου να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους.


Η σύνταξη του Οδηγού κρίθηκε απολύτως αναγκαία, καθώς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί δυσκολία στην εφαρμογή του, λόγω των αλλεπάλληλων αλλαγών τις οποίες έχει δεχθεί, της πολυπλοκότητας και του εύρους του, αφού πτυχές του άπτονται των αρμοδιοτήτων περισσοτέρων Υπουργείων. Ο Οδηγός αποτελεί προϊόν συνεργασίας με συναρμόδιες υπηρεσίες (το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), τις οποίες ευχαριστούμε για τη συνεισφορά τους στη σύνταξη του παρόντος για θέματα αρμοδιότητάς τους.
Ειδικότερα, ο Οδηγός διαρθρώνεται σε δύο κύρια μέρη:
 Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζονται θέματα απολαβών των αιρετών της πρωτοβάθμιας
αυτοδιοίκησης, όπως αντιμισθίες δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων, αποζημιώσεις προέδρων, αντιπροέδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων, έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων και προέδρων συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων κ.ά. Επίσης, στο μέρος αυτό αναπτύσσονται θέματα που αφορούν σε φορολογικές κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη λήψη αντιμισθίας από πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι.
 Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται θέματα αναφορικά με τις άδειες για τη διευκόλυνση άσκησης των καθηκόντων των αιρετών. Στο παράρτημα, τέλος, παρατίθεται η κυριότερη ισχύουσα νομοθεσία.

Δείτε εδώ τον Οδηγό