Μόνο από την παράταξη του δημάρχου η εκλογή λόγω θανάτου

Με την εγκύκλιο 452 και με θέμα Θέμα: «Αποδοχή της υπ ́ αριθμ. 37/2023 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» ο ΓΓ του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Σταυριανουδάκης ενημερώνει ότι η υπ ́ αριθμ. 37/2023 Γνωμοδότηση του Γ ́ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών.


Με την εν λόγω γνωμοδότηση το Γ ́ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε σχετικό ερώτημα που υπέβαλε η υπηρεσία μας, γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα, αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 60 του ν. 3852/ 2010:
Σε περίπτωση κένωσης, λόγω θανάτου, της θέσης του δημάρχου, του οποίου η παράταξη είχε συμπράξει με περισσότερες δημοτικές παρατάξεις, το σώμα εκλογής του νέου δημάρχου αποτελούν μόνον οι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού του εκλεγέντος δήμαρχου, οι οποίοι και μόνον μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή νέου δημάρχου και όχι οι δημοτικοί σύμβουλοι που προέρχονται από τις δημοτικές παρατάξεις, με τις οποίες είχε συμπράξει η παράταξη του αποβιώσαντος δημάρχου.