Break-Even: Κορυφαία τεχνική μελετητική-συμβουλευτική εταιρεία.

Η εταιρεία Break-Even Συμβουλευτική αποτελεί μια κορυφαία τεχνική μελετητική-συμβουλευτική εταιρεία, με πολυετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην εκπόνηση τεχνικών μελετών, διαθέτοντας καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό σε όλες τις ειδικότητες μηχανικού, με εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. Όραμα της εταιρείας αποτελεί η συνεχής εξέλιξη, η ταχεία προσαρμογή και η ανάπτυξη σε όλους τους τομείς εξειδίκευσής της.

Βασικές αρχές που διέπουν την εταιρεία, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, είναι:

 • η επικεντρωμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη
 • η τεχνοκρατική αρτιότητα 
 • η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και μακροχρόνιας συνεργασίας

Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησής της, μεταξύ άλλων, είναι το περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, η διαχείριση υδάτινων πόρων και υγρών και στερεών αποβλήτων, καθώς και η υλοποίηση τεχνικών μελετών στους τομείς αυτούς. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους ανωτέρω τομείς τα τελευταία 8 χρόνια και στελεχώνεται από Διδάκτορες Μηχανικούς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 20 μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, καθώς και περιβαλλοντολόγους, γεωλόγους, οικονομολόγους και νομικούς συμβούλους, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει υψηλή συμπληρωματικότητα και να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένου. Ειδικότερα, η Break–Even Consulting αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών, σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως:

 • Mελέτες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων
 • Mελέτες υδραυλικών έργων (δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα αποχέτευσης, δίκτυα ομβρίων υδάτων, αρδευτικών δικτύων, συνοδών έργων μονάδων αφαλάτωσης, δεξαμενών ύδρευσης, δεξαμενών άρδευσης)
 • Mελέτες τοπογραφικές
 • Mελέτες σχεδιασμού Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
 • Mελέτες σχεδιασμού Μονάδων Αφαλάτωσης με χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ και με καινοτόμες τεχνολογίες διαχείρισης της άλμης
 • Mελέτες σχεδιασμού ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Aρχιτεκτονικές Mελέτες
 • Στατικές μελέτες
 • Μελέτες Ενεργειακής αναβάθμισης
 • Βιομηχανικές μελέτες
 • Μελέτες λιμενικών έργων
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Μελέτες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας
 • Μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού

Παράλληλα, η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα του περιβάλλοντος, στη διαχείριση αποβλήτων και υδάτινων πόρων για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, στην ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων, στη βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών και στην ενσωμάτωση τεχνολογικών καινοτομιών, με στόχο την αναβάθμιση του τεχνολογικού περιεχομένου. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 30 έργα παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, περισσότερες από 30 τεχνικές μελέτες σε Δήμους μέσω των κατάλληλων μελετητικών πτυχίων (1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27), στον τομέα του σχεδιασμού δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικών καθαρισμών και μονάδων τριτοβάθμιας επεξεργασίας, μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού κ.ά.

Συμπληρωματικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Διερεύνηση και παρακολούθηση των υφιστάμενων ή/και μελλοντικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια σύνταξης των σχετικών φακέλων των έργων, για τη διεκδίκηση των χρηματοδοτήσεων.
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατά τη διαδικασία ωρίμανσης και αδειοδότησης των προς χρηματοδότηση έργων.
 • Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στις οικείες Διαχειριστικές Αρχές ή άλλες αρχές χρηματοδότησης.
 • Περιοδική ενημέρωση για τα νέα προγράμματα που σχεδιάζονται ή προκηρύσσονται.

Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΠΑΠΕΛ κ.ά.) υλοποιούνται πολυάριθμα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (HORIZON2020, LIFE, INTERREG κλπ), στον τομέα του περιβάλλοντος, της προστασίας των θαλασσών από τα πλαστικά, η κατάρτιση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πλημμύρας κ.ά.. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και διατηρεί, ένα σταθερό  δίαυλο επικοινωνίας με τα περισσότερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, στοχεύοντας στην άμεση και αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας, από τους χώρους παραγωγής γνώσης και εξειδίκευσης υψηλού επιπέδου, στους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Τέλος, σε συνεργασία με τη ΜΟΔ και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Break Even έχει αναλάβει εθνικά στρατηγικά έργα, όπως είναι η κατάρτιση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για το Πόσιμο Νερό για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 και η Μελέτη για την Επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου νερού από επεξεργασμένα απόβλητα, αντίστοιχα.

Η επιστημονική κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία στους ανωτέρω τομείς, εγγυώνται το υψηλό επίπεδο εξατομικευμένων υπηρεσιών, που παρέχονται στους πελάτες, καθώς επίσης την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Παράλληλα, σε μία ακόμα δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία, η εταιρεία, έχοντας γερά θεμέλια εμπειρίας και τεχνογνωσίας, συμβάλλει στην προσπάθεια υιοθέτησης ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος που βασίζεται στη γνώση, ενισχύοντας έμπρακτα πολιτικές μιας πράσινης, έξυπνης και συλλογικής ανάπτυξης.

Σημειώνεται ιδιαίτερα η επιτυχής συνεργασία της BREAK EVEN Συμβουλευτική με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ στα πλαίσια των κάτωθι συμβάσεων: 

 • Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου επί θεμάτων αποδοτικής και σύννομης διαχείρισης ιλύος
 • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Έργου και Υποβολή Πρότασης για χρηματοδότηση από το μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
 • Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα που αφορούν στη βελτιστοποίηση της επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων που παράγονται στις ΜΚΑ της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.