Ίδρυση Κοι.Σ.Π.Ε. με τη συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης

Τη συμμετοχή του στην ίδρυση Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) στην Π.Ε. Κοζάνης, αποφάσισε ο Δήμος Κοζάνης, σημειώνοντας εμφατικά τη βαρύτητα που δίνει στην ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα στους ψυχικά πάσχοντες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά με την 208/2023 απόφασή του για τη συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στο συνεταιρισμό, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα ενίσχυσης των κοινωνικών υπηρεσιών για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Σημειώνεται, ότι μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε. μπορούν να είναι:

Λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ποσοστό τουλάχιστον 35%
Επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό έως 45%
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα σε ποσοστό έως 20%.
Όπως υπενθυμίζει ο Δήμος Κοζάνης, ο θεσμός των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης έχει αποδειχτεί, μέσα από την εικοσαετή λειτουργία και τη δράση των 30 πλέον Κοι.Σ.Π.Ε. στην Ελλάδα, ως βασικός πυρήνας ανάπτυξης επαγγελματικών και επιχειρηματικών δράσεων.

Παράλληλα, το κοινωνικό αποτύπωμα στην ανάπτυξη βιώσιμων θέσεων απασχόλησης για ψυχικά πάσχοντες και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες είναι άμεσο.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας στον ευρωπαϊκό χώρο, και στο πλαίσιο της ανάπτυξης του «ελπιδοφόρου» τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, καταγράφεται , με επιτυχία, η τάση σύστασης και λειτουργίας παραγωγικών μονάδων, οργανωμένων πάνω σε επιχειρηματική βάση και με πραγματικές συνθήκες εργασίας, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Η σκληρή ανταγωνιστική βάση του «ιδιωτικού» τομέα της οικονομίας και η δύσκαμπτη, γραφειοκρατική βάση του «δημόσιου» τομέα, σε συνδυασμό με τις πολιτικές συρρίκνωσης του, αποστερούν από τις οργανωμένες κοινωνίες την εφαρμογή ενεργών δράσεων προώθησης της απασχόλησης ατόμων και ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό – οικονομικό αποκλεισμό. Απάντηση στο δύσκολο αυτό πρόβλημα έρχεται να δώσει ο αναπτυσσόμενος «τρίτος» τομέας της οικονομίας, της κοινωνικής – αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας, ο οποίος τα τελευταία αυτά χρόνια έχει δυναμική και «παράγει» απασχόληση.
Η τάση αυτή έχει φέρει στο προσκήνιο νέου τύπου οργανωτικές / νομικές μορφές, όπως ο “Κοινωνικός Συνεταιρισμός” και η “Κοινωνική Επιχείρηση”, που αποτελούν τα τελευταία χρόνια τις πλέον διαδεδομένες μορφές για την ανάληψη τέτοιων δραστηριοτήτων.
Καλές πρακτικές και επιτυχημένα μοντέλα κοινωνικής επιχειρηματικότητας καταγράφονται διαρκώς στον ευρωπαϊκό και ευρύτερα αναπτυγμένο ή/ και αναπτυσσόμενο κόσμο.
Η γενικότερη αυτή τάση αντανακλάται και στην Ελλάδα με τη θέσπιση του νέου νομικού πλαισίου και τη θεσμοθέτηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), που εμπεριέχεται στον Νόμο 2716/99 για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας», με θετικά αποτελέσματα, ορατά πλέον και εδραιωμένα!
Με τους Κοι.Σ.Π.Ε. θεσμοθετούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1999) οι “κοινωνικές επιχειρήσεις” για την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι Κοι.Σ.Π.Ε. (εκτός από την θεμελιώδη κατεύθυνση της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης) παρουσιάζονται ως επιχειρηματικές δομές, οι οποίες καλούνται να συσταθούν και να λειτουργήσουν με μια διαφορετική, εναλλακτική κουλτούρα για τη διαδικασία προώθησης στην απασχόληση.
Έτσι, μέχρι σήμερα στη χώρα μας έχουν συσταθεί και λειτουργούν με επιτυχία 25 τέτοιου είδους κοινωνικές επιχειρηματικές μονάδες, που κατάφεραν να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας σε πάνω από 700 άτομα, ενώ καταγράφουν ετήσιο τζίρο πάνω από 4,3 εκ. €.
Η τάση αυτή συνεχίζεται με ευνοϊκότερους όρους, αφού βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ελληνικού κράτους γενικότερα και του Υπουργείου Υγείας ειδικότερα είναι πλέον η στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στα ήδη υλοποιούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα όσο και στα σχεδιαζόμενα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου μέχρι το 2020.