Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των εκλογών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 122 Τεύχος Α’ της 29ης Μαίου το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 71
Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 35, το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 37 και την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 41 του Συντάγματος.
  2. α) Ότι οι διερευνητικές εντολές που δόθηκαν στους αρχηγούς των πρώτου, δεύτερου και τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κομμάτων δεν τελεσφόρησαν,
    β) ότι κατά τη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων την 24η Μαΐου 2023 επιβεβαιώθηκε η αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής και διαπιστώ- θηκε η αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών και
    γ) ότι αναθέσαμε, με το π.δ. 68/2023 (Α ́ 119), στον Ιωάννη Σαρμά, Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον σχηματισμό Κυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενερ- γήσει εκλογές.

Διαλύουμε τη Βουλή της ΙΘ ́ Περιόδου Προεδρευόμενης Δημοκρατίας, καλούμε τους εκλογείς για την εκλογή Βουλευτών την 25η Ιουνίου 2023, ημέρα Κυριακή, και συγκαλούμε τη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές την 3η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
Στην Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγ- ματος.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρωθυπουργός ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ